2009 Diyanet Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soruları

2009 Yılında yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline

Yönelik Yeterlik Sınavı Çıkmış Soruları

Bu sayfada 2009 yılında yapılan diyanet işleri başkanlığı personel alımı sınavındaki sorular  ve cevapları yayınlanmıştır.

Dhbt dersleri ve dhbt sınavı sitemizde 2009 yılında imam hatipler için yapılmış olan yeterlilik sınav sorularını online olarak sitemizde çözebilirsiniz.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testin de başarı sağlayabilirsiniz.Tüm soruları çözmenizde sizin için büyük fayda vardır.Umarım dhbt sınavınız başarılı geçer.

Aynı zamanda 2009 diyanet yeterlilik soru ve cevapları pdf şeklinde de sitemize yüklenmiştir. 2009 yılında çıkmış olan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını dilerseniz bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza da yükleyebilir ve istifade edebilirsiniz.

2009 Diyanet Yeterlilik Sınav Soru ve Cevaplarını indirmek için dhbt dersleri sitemizin Dökümanlar bölümünden ücretsiz olarak pdf şeklinde yükleyebilirsiniz.

Dhbt Dersleri ve Dhbt Sınavı İçin 2009 Sorularını Online olarak çözmeye başlayabilirsiniz.

Tarih : 09 Temmuz 2009

Saat:10:00

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir ?

Correct! Wrong!

2-Kur’an-ı Kerim aşağıdaki aylardan hangisinde inmeye başlamıştır ?

Correct! Wrong!

3-Kur’an-ı Kerim takriben kaç yılda nazil olmuştur ?

Correct! Wrong!

4-Kur’an-ı Kerim ayetlerini Peygamberimizden işitip anında yazan kişilere ne denir ?

Correct! Wrong!

5-Herhangi bir ayetin inişine sebep teşkil eden olay veya olaylara ne denir ?

Correct! Wrong!

6-Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir ?

Correct! Wrong!

7-Kur’an-ı Kerim’in toplanmasıyla ilgili kurulan Komisyonun Başkanı kimdir ?

Correct! Wrong!

8-Kur’an-ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir ?

Correct! Wrong!

9-İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir ?

Correct! Wrong!

10-Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir ?

Correct! Wrong!

11-Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

12-Ayet kelimesi sözlükte aşağıdakilerden hangi manayı ifade etmez ?

Correct! Wrong!

13-Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir ?

Correct! Wrong!

14-Kur’an-ı Kerimi Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir ?

Correct! Wrong!

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir ?

Correct! Wrong!

16-Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir ?

Correct! Wrong!

17-Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir ?

Correct! Wrong!

18-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumu- şaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir ?

Correct! Wrong!

19-Med harflerinin adedi kaçtır ?

Correct! Wrong!

20-Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir ?

Correct! Wrong!

21-Sebeb-i Med kaç tanedir ?

Correct! Wrong!

22-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı hâlinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir ?

Correct! Wrong!

23-Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir ?

Correct! Wrong!

24-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir ?

Correct! Wrong!

25-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir ?

Correct! Wrong!

26-Kıraatı Asım'a göre Fussilet Süresi 44. ayette (?@ABCDEFCGCH) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

27-Hud Süresi 44. ayette (ICJCKCL EMCNEOCG P@CJQR ICS)’da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır ?

Correct! Wrong!

28-Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır ?

Correct! Wrong!

29-@YKAZEOG[ - @TUCVEOG AWCBAX kelimelerinde Ra (O ) harfi nasıl okunur ?

Correct! Wrong!

30-Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u sti'la"dan değildir ?

Correct! Wrong!

31-Tarihte Kâbe’deki vazifelerden hicâbenin anlamı nedir ?

Correct! Wrong!

32-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Correct! Wrong!

33-Peygamberimize ilk iman eden kişi kimdir ?

Correct! Wrong!

34-İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmiştir ?

Correct! Wrong!

35-Peygamber Efendimizin Hicret esnasında sığındığı dağ aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

36-İlk Müslüman şehit kadın sahabe aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

37-İslâm tarihinde yapIlan ilk mescit hangisidir ?

Correct! Wrong!

38-İslam tarihinde yapılan ilk savaş hangisidir ?

Correct! Wrong!

39-İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

40-Habeşistan hicreti esnasında krala muhatap olan, müslümanların sözcüsü aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

41-Uhud Savaşı’nda müslümanları arkadan kuşatan süvari birliğinin komutanı kim idi ?

Correct! Wrong!

42-İslâm’da ilk hicret nereye yapılmıştır ?

Correct! Wrong!

43-Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den olmayan çocuğu hangisidir ?

Correct! Wrong!

44-Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir ?

Correct! Wrong!

45-“Bir şeyi güzel sanma veya bir kimsenin ya da bir hadisenin iyiliği hakkında vicdani kanaat sahibi olma” hangi ahlaki erdemin adıdır ?

Correct! Wrong!

46-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın “varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir ?

Correct! Wrong!

47-Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

48-Yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan kimseleri doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

49-Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, yapılması durumunda kiminin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir ?

Correct! Wrong!

50-Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

51-Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır ?

Correct! Wrong!

52-“Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplere bavurduktan sonra Allah'a dayanp güvenmesi ve ondan ötesini Allah'a bırakması”na ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

53-İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli meleklerin adı nedir ?

Correct! Wrong!

54-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâtî sıfatlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

55-Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. İsâ’ya indirilmiştir ?

Correct! Wrong!

56-Rü’yetullah ne demektir ?

Correct! Wrong!

57-Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir ?

Correct! Wrong!

58-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir ?

Correct! Wrong!

59-Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

60-Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

61-“Mugayyebât-ı hamse” ne demektir ?

Correct! Wrong!

62-“Allah’ın eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdî ve Eş’arî alimlere göre hangi anlama gelir ?

Correct! Wrong!

63-“Büyük günah işleyenlere” ne denir ?

Correct! Wrong!

64-Kelime-i şehâdetteki “eşhedü” hangi anlama gelir ?

Correct! Wrong!

65-“Hidâyet” kelimesinin karşıtı hangisidir?

Correct! Wrong!

66-Allah'ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıklara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

67-Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir ?

Correct! Wrong!

68-Kur’an- Kerim’de ismi açık olarak zikredilmeyip “melekü’l mevt” olarak anılan meleğin adı nedir ?

Correct! Wrong!

69-Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyledikleri hâlde, kalpten inanmayan kimselere ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

70-Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkârına delalet eden sözler” anlamındadır ?

Correct! Wrong!

71-Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek uygun rakamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? “Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi …., en uzun süresi …. gündür. ki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de …. gündür.”

Correct! Wrong!

72-Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

73-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz ?

Correct! Wrong!

74-Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir ?

Correct! Wrong!

75-İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

76-Akşamla yatsı namazını yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

77-Aşağıdakilerden hangisi oruca başlama vaktidir ?

Correct! Wrong!

78-Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir ?

Correct! Wrong!

79-Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

80-Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

81-Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

82-Gün aşırı oruç tutmak, yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

83-Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sarf yerlerinden değildir ?

Correct! Wrong!

84-Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî ibadete ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

85-Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

86-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için ihram yasaklarından değildir ?

Correct! Wrong!

87-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

88-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

89-“Kurban” kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir ?

Correct! Wrong!

90-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir ?

Correct! Wrong!

91-İslam’da ilk Cuma hutbesi ne zaman okunmaya başlanmıştır ?

Correct! Wrong!

92-Hutbenin sonunda okunan Nahl Suresi’nin 90. ayeti ilk defa kimin zamanında okunmuştur ?

Correct! Wrong!

93-Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

94-Kuran’a göre iki yüzlü insanlara karşı nasıl konuşulmalıdır ?

Correct! Wrong!

95-Müjdeleyici olmak hangi kelime ile ifade edilir ?

Correct! Wrong!

96-Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir ?

Correct! Wrong!

97-Hz. Peygamber’e “salât ü selâm” getirerek yapılan duaya ne denir ?

Correct! Wrong!

98-Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlamını çağrıştırmaz ?

Correct! Wrong!

99-Peygamberimizin hitabeti açısından hangisi söylenemez ?

Correct! Wrong!

100-Geniş halk kitleleri önünde bir başkasının idaresiyle, alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir ?

Correct! Wrong!

2009 Yeterlilik Sınavı Çıkmış Sorular
A
A
xxxx
xzxzxzx

Share your Results:

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Yorumlar
 1. İsmet canikli diyor

  Soru cevaplarını kaç doğrum olduğunu ogrenmekisterim.

  1. dhbtdersleri diyor

   Online testler bölümünde doğru cevaplar veriliyo.

 2. dhbtdersleri diyor

  umarım testleri çözerken sorun cıkmaz.Sorun olursa bildirin hocalarım dua ile…