2011 Diyanet Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soruları

2011 Yılında yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline

Yönelik Yeterlik Sınavı Çıkmış Soruları

Bu sayfada 2011 yılında yapılan diyanet işleri başkanlığı personel alımı sınavındaki sorular  ve cevapları yayınlanmıştır.

 Dhbt dersleri ve dhbt sınavı sitemizde 2011 yılında imam hatipler için yapılmış olan yeterlilik sınav sorularını online olarak sitemizde çözebilirsiniz.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nde başarı sağlayabilirsiniz. Tüm soruları çözmenizde sizin için büyük fayda vardır. Umarım dhbt sınavınız başarılı geçer.

Aynı zamanda 2011 diyanet yeterlilik soru ve cevapları pdf şeklinde de sitemize yüklenmiştir. 2011 yılında çıkmış olan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını dilerseniz bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza da yükleyebilir ve istifade edebilirsiniz. 

2011 Diyanet Yeterlilik Sınav Soru ve Cevaplarını indirmek için dhbt dersleri sitemizin Dökümanlar bölümünden ücretsiz olarak pdf şeklinde yükleyebilirsiniz.

DHBT Dersleri ve DHBT Sınavı İçin 2009 Sorularını Online olarak çözmeye başlayabilirsiniz.

Tarih : 19 Mart 2011

Saat:10:00

1-Kırâat-ı Âsım'a göre ( لاتَامَْنَّا ) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır ?

Correct! Wrong!

2-Mahreç veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğâma ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

3-Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

4-Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir ?

Correct! Wrong!

5-( ع )harfi secâvend olarak neye işaret etmektedir ?

Correct! Wrong!

6-Hurûfu mukattaa’lardan ( المص ) ın mîm harfinde hangi med vardır ?

Correct! Wrong!

عَليْهِ “- 7 ” kelimesinde vakf hâlinde hangi tecvîd kuralı uygulanır ?

Correct! Wrong!

8-Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur ?

Correct! Wrong!

9-Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s) ile karşılıklı okumalarına ne denir ?

Correct! Wrong!

10-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Kur’ân tilaveti esnasında “hafd-ı savt” (sesi alçaltmak) uygun olmaz ?

Correct! Wrong!

يَا بُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا) . 11 ) ayetinde altı çizili kelimelerde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi uygulanır ?

Correct! Wrong!

12-Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikincisine idğâm edilmesine ne denir ?

Correct! Wrong!

13-Medd-i Munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır ?

Correct! Wrong!

14-Ğunne sıfatı olan iki harf, aşağıdakilerden hangileridir ?

Correct! Wrong!

15-(فَغَوٰى - وَهَدٰى - اِلَى النَّجٰوةِ - اَلصَّلٰوةُ) kelimelerindeki sâkin ( و) veya ( ى) harfleri hangi med harfinin yerinde kullanılmıştır ?

Correct! Wrong!

16. Nûnu sâkin aynı kelimede ( و) veya ( ى)'ya uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır ?

Correct! Wrong!

17. Tenvinden sonra harekeli mîm harfi gelirse hangi tecvîd kuralı uygulanır ?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdaki harflerden hangisi vakf-ı lâzımın işaretidir ?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir ?

Correct! Wrong!

20. Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir ?

Correct! Wrong!

21. İman esaslarının özlü ve özet bir şekilde ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

22. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” Bu âyet, Allah’ın sıfatlarından hangisinin ispatına delil olarak gösterilir ?

Correct! Wrong!

23. Peygamberlerin “ismet” sıfatı vahyin hangi yönüyle ilgilidir ?

Correct! Wrong!

24. İnsan iradesiyle ilgili olarak “cebr-i mutavassıt” görüşünü benimseyen fırka aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

25. Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin beş temel esasından biri değildir ?

Correct! Wrong!

26. Sonraki dönemin en meşhur selef âlimleri arasında (müteahhirîn-i selefiyye) âlimlerinin öncüsü sayılan, akaidle ilgili pek çok eser yazan, ayrıca çeşitli eserlerinde akaid konularına temas eden İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

27. Aşağıdakilerden hangisi mucizelerin karakteristik yapısıyla bağdaşmaz ?

Correct! Wrong!

28. Ebû Hanîfe’nin itikadî meselelere tahsis ettiği en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

29. Allah’ın varlığının zaman ve mekândan münezzeh olduğunu ifade eden sıfat, aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

30. Dış dünyada gözlemlenen tecrübî olgulardaki sistematikliği akla uygun bir şekilde açıklayarak, Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamaya çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

31. Peygamber olarak gönderilen kişinin, peygamberliğinden önce kendisinde görülen olağanüstü hâllere ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

32. Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlarıyla doğrudan ilgilidir ?

Correct! Wrong!

33. Allah’ın naslarda yer alan sıfatlarını te’vil etmeden O’na nispet etmeyi akidelerinin bir ilkesi olarak kabul eden ekol aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

34. İsrafil adındaki meleğin ikinci kez Sûr’a üfürmesiyle meydana gelecek olaya ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

35. Akâid sahasında âyet ve hadislerle birlikte aklı da delil olarak kabul eden; bazı konularda Selef’e Eş’ariyye’den daha yakın, bazı konularda ise daha akılcı davrandığından Eş’ariyye ile Mutezile arasında yer aldığı ifade edilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

36. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi “necâset-i galîza” sayılmaz ?

Correct! Wrong!

37. Aşağıdaki durumlardan hangisi özür hâlini ifade eder ?

Correct! Wrong!

38. Sıcak bölgelerde, öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaya ne denir ?

Correct! Wrong!

39. “Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı saf ve hizada olması” fıkıh dilinde hangi kavram ile ifade edilir ?

Correct! Wrong!

40. Evvâbîn namazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

41. Ebu Hanife’ye göre, namazda iktidâ konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

42. Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

43. Seferilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

44. Hanefilere göre aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?

Correct! Wrong!

45. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?

Correct! Wrong!

46. Oruçlu iken haricen merhem kullanan kişinin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Correct! Wrong!

47. Aşağıdakilerden hangisi “zekâtı verilecek malda” bulunması gereken şartlardan değildir ?

Correct! Wrong!

48. Zekâtla ilgili olarak “ziraat, nakliyat” gibi işlerde kullanılan hayvanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

49. Yağmur, nehir, dere, ırmak ile sulanan bir toprak ürününden hangi oranda öşür verilir ?

Correct! Wrong!

50. Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

51. Yapılış şekli (edâ) bakımından hac kaç çeşittir ?

Correct! Wrong!

52. Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir ?

Correct! Wrong!

53. Aşağıdakilerden hangisi, ihramlı için, “bir fıtır sadakası” kadar bağışta bulunmayı gerektiren cinayetlerden değildir ?

Correct! Wrong!

54. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle, insanda meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

55. Hanefi mezhebinde loğusa için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

56. Hanefilere göre, öğle vakti girdikten hemen sonra abdest alıp mestlerini giyen mukîm bir kimsenin akşam vakti girince abdesti bozulursa, 24 saatlik mesh müddeti ne zaman sona erer ?

Correct! Wrong!

57. Hanefi mezhebine göre, son oturuşta tahiyyattan sonra “salavat” ve “dua” okumanın hükmü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

58. Ebu Hanife’ye göre, dört rekatlı farz namazda son oturuşu (kade-i ahîre) unutarak beşinci rekata kalkan ve beşinci rekatın secdesini yaptıktan sonra kade-i ahîre’yi yapmadığını hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur ?

Correct! Wrong!

59. Şafiî mezhebine göre abdestte başın tamamını mesh etmenin hükmü nedir ?

Correct! Wrong!

60. İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

61. Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

62. “Allâhümme eskınâ! Allâhümme, eskınâ! Allâhümme havâleynâ velâ aleynâ.” Hz. Peygamber’den nakledilen yukarıdaki duaya ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

63. Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan biri değildir ?

Correct! Wrong!

64. Aşağıdakilerden hangisi orucun yükümlülük şartlarından değildir ?

Correct! Wrong!

65. Üç mezhebe göre her zaman, Hanefilere göre ise sonrasında Müzdelife vakfesi yapılacağı için bayram günü sabah namazını vaktin evvelinde kılmaya ne denir ?

Correct! Wrong!

66. Zekâtla ilgili olarak “yemle beslenen hayvanlara” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

67. Aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası yükümlülüğü” için gereken şartlardan değildir ?

Correct! Wrong!

68. Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar ?

Correct! Wrong!

69. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biridir ?

Correct! Wrong!

70. Hanefiler’e göre arefe günü mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmamanın hükmü nedir ?

Correct! Wrong!

71. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

72. Bi'setin onuncu yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

73. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

74. Hz. Peygamberin (s.a.s.) geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine ne denir ?

Correct! Wrong!

75. Hendek Savaşı esnasında hangi sahâbînin tavsiyesi ile şehrin hücuma açık kısımlarına hendek kazılmasına karar verilmiştir ?

Correct! Wrong!

76. Müslümanlarla Bizanslılar arasında yüzyıllar boyu sürecek olan silahlı mücadeleler hangi savaş ile başlamıştır ?

Correct! Wrong!

77. İslam öncesi Hicaz bölgesinde Hz. İbrahim’in tek tanrı inancına dayalı Hanif dinini çok az da olsa sahih biçimde yaşayanlar vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu Hanif dinine mensuptur ?

Correct! Wrong!

78. Mekke hicretin kaçıncı yılında fethedilmiştir ?

Correct! Wrong!

79. Son muhacir kafilesi Habeşistan’dan ne zaman dönmüştür ?

Correct! Wrong!

80. Aşağıda, tasavvufa dair yazılmış eserlerden hangisinin müellifi yanlış olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

81. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Peygamberimize karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

82. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Medine ve kenar mahallelerinde oturan Yahudi topluluklarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

83. Peygamberimiz (s.a.s.) İslâm’ın ilk yıllarında tebliğ faaliyetlerini yürütmek için ashâbıyla nerede bir araya gelmiştir ?

Correct! Wrong!

84. Hz. Peygamberin (s.a.s.) annesi Âmine’nin kabri nerededir?

Correct! Wrong!

85. İfk hadisesi hangi gazve esnasında meydana gelmiştir ?

Correct! Wrong!

86. Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır ?

Correct! Wrong!

87. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtipliği yapmamıştır ?

Correct! Wrong!

88. Hicretin takvim başlangıcı olarak tespiti hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir ?

Correct! Wrong!

89. Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefatından sonra, dinden dönenlere karşı yapılan ve yetmiş kadar hafızın şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

90. İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla, huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar karşısında, durumu idare edip vaziyeti kurtarma anlamına gelen ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

91. Başarılı bir hutbeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Correct! Wrong!

92. Kendisinin, hutbede layık olmadığı vasıflarla anılmamasını, övgüde aşırı gidilmemesini ve sade cümlelerle dua edilmesini bir fermanla hatiplere bildiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

93. “Peygamber hatîbi” diye anılan sahabî aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

94. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetlerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

95. Hanefilere göre, Cuma hutbesi okunurken namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

96. Medine nüfusunun artması üzerine Cuma günleri “dış ezan” kim tarafından ilave edilmiştir ?

Correct! Wrong!

97. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre cuma hutbesinin sıhhat şartlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

98. “Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd)”nin müellifi sahabî kimdir ?

Correct! Wrong!

99. Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Cuma namazının kılınabilmesi için gerekli olan cemaat sayısı yanlış verilmiştir ?

Correct! Wrong!

100. “Emr-i bi’l-ma’rûf” kavramının sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Testlerin çözüm anahtarı ekleniyor.Sistemde ufak bir güncelleme meydana gelecek bazı testlerin cevap anahtarları ve mobil uyumunda yaşanan sorunların giderilmesi çalışmalarımız devam ediyor.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.Bazı önceden yayınlanan konuların güncelleme çalışmalarıda ayrıca devam etmektedir.

Aynı zamanda dosyalar bölümünden ve DHBT Testleri bölümünden bu testlerin PDF formatında tüm hepsini ücretsiz indirip istifade edebilirsiniz

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.