DHBT Deneme Sınavı 3

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile ( DHBT ) DHBT Sınavı Deneme Testi 3 : Üçüncü Din Hizmetleri Alan Bİlgisi Testimiz DHBT DENEME SINAVI ÖSYM formatında olacak şekilde hazırlanmıştır.

Yine DHBT Deneme Sınavı Testi 3 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse:DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 VE DHBT 2 Bölümündeki dersler acıklanmıştır.

 

Dileyen tekrardan göz atarark yukarıdaki kırmızı yazı ile ilgili yere tıklayarak DHBT Sınavında sorumlu olduğumuz konulara tekrardan göz atabilir.

Sözü daha fazla uzatmadan bu giriş bilgisinden sonra artık DHBT Deneme Sınavı 3 ‘ i online olarak cözebilirsiniz.

Değerli arkadaşlar DHBT Deneme 3.Sınavı soruları ilk 20 adet soru DHBT 1 i kapsarken DHBT 2 ise ( 21.ve 40  ) yani alttaki kısımdaki birinci 1. sorudan yirminci 20. DHBT 2 sorularını kapsamaktadır. DHBT 1 ilk 20  diğer DHBT 2 bölümü ise ikinci 20 sorularıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

2.“Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……….. denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Hap bilgi :Kıran haccı, aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan hacdır. Kıran haccı yapmak isteyen kişi, mîkâta varınca veya daha varmadan umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girer. Umreyi yaptıktan sonra, ihramdan çıkmayıp, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkar. Kıran haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 369 vd.; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 498).

3. I- Hz. İbrahim, İsmail ve Haceri Mekke’ye ......................... bölgesinden getirmiştir. II-Mekke’nin ilk sakinleri ......................... kabilesidir. III- Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordusuna …………..kuşları tarafından kızgın taşlar atılmıştır. IV-Kureyşlilerin kışın Yemen’e, yazın ise Suriye’ye çıkardıkları kervanla ilgili Kur’an-ı Kerim’de……………..suresinde bilgi verilir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile getirilmesi gereken kelimeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

4. Sırtında büyükçe bir yara oluşan oruçlu kimsenin bu yarasına bol miktarda merhem sürmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

5. Veda Haccında Hz. Muhammed ashabıyla helalleşmiş ve veda hutbesinde Müslümanlara vasiyetlerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinin özelliklerinden birisi değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

7. Küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risalelere suhuf denilmektedir. Bazı peygamberlere suhuf verildiğini Kur’an bize bildirmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın suhuf verildiğini bildirdiği peygamberlerdir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır. Genel Rivayete göre : Hz. Adem Peygambere 10 sayfa - Hz. Şit Peygambere 50 sayfa - Hz. İdris Peygambere 30 sayfa - Hz. İbrahim Peygambere 10 sayfa

8. قِرْطَاس kelimesindeki “ra” nın okunuşu nasıldır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

9. I-Yaşama hakkı II-Din ve vicdan hürriyeti III-Özel hayatın gizliliği Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri temel kul (insan) haklarındandır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

10. I- Yanılarak yapılan kelime sonlarındaki hareke yanlışları, anlamı değiştirse bile namaz bozulmaz II- Kur;an lafızlarından olduğu sürece okunan ayetin yanılarak zabtında, i‘rabında ve mânada bir bozukluk (halel) olsa bile namaz fâsid olmaz III- Yanılarak şeddeli harfi şeddesiz veya şeddesiz harfi şeddeli okumakla namaz bozulmaz IV- Anlam bozulmasa dahi, yanılarak kelimelerin yerinin değişmesiyle namaz bozulur Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

11. İmam Asım’ın Hafs rivayetine göre aşağıdaki surelerden hangisinde sekte yoktur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi :Sekte nefes almadan bir elif miktârı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kur’ân’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır. 1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde: قَيِّمًا--- عِوَجًا 2- Yâsîn Sûresi’nin 52. âyetinde: هَذَا---مَرْقَدِنَامِنْ 3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde: رَاقْ --- وَقِيلَمَنْ 4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde: رَانَ---كَلاَّ بَلْ

12. Akika kurbanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Çözelim mi ?

13. Tevekkülün doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

14. Peygamberler, insanları iyiye ve doğruya sevk etmek, yeryüzünde adaleti yerleştirmek ve insanları bir olan Allah’a kul olmaya davet etmek için gönderilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim, peygamberlerin örnek olma vasıflarından dolayı insanlardan seçildiğine birçok ayette işaret eder. Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

15. Kur’ân’da kaç sûre ve âyet vardır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Ayet Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir. Kur'ân'da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78), alâmet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl, 16/11), acâib iş (Mü'minûn, 23/50), delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) ve Kur'ân âyeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır. Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluşmuştur. Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir. Her âyet Kur'ân'dır. Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64). En uzun âyet ise bir sayfadır (Bakara, 2/282). Fâtiha sûresinin başındaki besmele dâhil, Kur'ân da 6236 âyet vardır. Diğer sûrelerin başlarındaki âyetler, sûreleri birbirinden ayırmak için konulmuştur, o sûreden birer âyet değildir. Âyetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelen âyeti ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu, fevâsıl) denir. Âyetlerin sûrelerdeki dizilişi vahiy ile belirlenmiştir (tevkîfî). Âyetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir. Manalarının anlaşılırlığı bakımından âyetler muhkem ve müteşâbih kısımlarına ayrılmakla birlikte (Âl-i İmrân, 3/7) sağlam ve güzel olma bakımından bütün âyetler, muhkem ve müteşâbihtir (Hûd, 11/1; Zümer, 39/23). İlk inen âyetler Alâk sûresinin ilk beş âyetidir. Son inen âyetler hakkında görüş birliği yoktur. Bakara sûresinin 278 ve 281, Nisâ sûresinin 176, Tevbe sûresinin 128-129, Nâs sûresinin 1-3 ve Mâide sûresinin 3. âyetlerinin son inen âyetler olduğu söylenmektedir.

16. Araplar arasında savaşmanın ve kan dökmenin günah olduğu Muharrem ayı vardı. Ne var ki iki kabile bu ayda savaştı. Bu savaşa günah anlamında ne isim verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

17. 'Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir' (Fussilet 41/46) Ayetinde vurgulanan konu hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

18. I- Yeni müslüman olmuş bir kimsenin gusletmesi Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre vâcip, Hanefî ve Şâfiîler'e göre ise mendup bir davranıştır II- Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa'dan Ca‘ferîler'e göre gusül abdesti alırken ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir III- Gusülde niyet Hanefîler'e göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. IV- Mâlikîler'e göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzlarındandır V- Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19. Hz. Peygamberin “Mümin ülfet eden ve kendisi ile ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyende hayır yoktur.“ Bu hadisi şerifte geçen ülfet ne anlama gelmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

20. Felâk ve Nâs suresinden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

20.- Sorudan sonraki sınav DHBT Testlerimiz DHBT 2 bölümü derslerinden hazırlanmıştır.Ağırlık olarak İlahiyat Ön Lisans formantın da DHBT Testleri hazırlanmıştır.

Correct! Wrong!

1. Hz. Ömer (r.a.), içinde bulundukları yeni dönemin şartlarının değiştiğini, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden farklı hâle geldiğini düşünerek müellefe-i kulubden olanlara zekât mallarından pay ayırmamıştır. Ancak Ömer b. Abdülaziz, kendi döneminde şartların tekrar değiştiğini görünce bu kişilere zekât verilmesini istemiştir. Yukarıdaki örnekte vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

2. İbni İshak’ın İslam tarihi ile ilgili eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır. Dikkat soruda İslam Tarihi diyor sakın siyer alanında zannetmeyin.E şıkkı ile karıştırmayın.

3. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin siyasi sebeplerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar gelmiş en eski orijinal hadis mecmuasıdır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

5. I- Hz. İshak Arapların atası olurken, Hz. İsmail de İbranilerin atası olmuştur II- Tevrat'a göre, Hz. İbrahim'in İsmail ve İshak adında iki oğlu olmuştur. III- Yahudiler soylarını, Nuh'un en seçkin oğlu olduğunu kabul ettikleri Sam;a dayandırmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

İKİ KESİN DOĞRU?

6. Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte aranan şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ele aldığı ana konulardan biri olan “ibadet” başlığının altına girmez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Çalışmak, helal yoldan nafaka temin etmek bir ibadettir. Ancak bu, diğer farzların terk edilmemesi durumunda geçerlidir. Bu sebeple çalışmak, sair ibadetlere mani olmamalı, çalışma vakitleri ve şartları, ibadetleri yerine getirecek şekilde ayarlanmalıdır.Kazancın helâl olmasıyla alakalı Kur’an’da pek çok ayet vardır. Burada bunlardan sadece iki tanesini zikretmekle iktifa edelim: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا “Siz ey pey­gam­ber­ler! He­lâl ve hoş şey­ler­den yi­yip için, mak­bul ve gü­zel iş­ler iş­le­yin!”(Mü’minun Sûresi, 23/51) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!”(Bakara Sûresi, 2/168) Allah Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve sellem) helâl kazancın önemine dikkat çekmiş ve ümmetine bu konuda ciddi ikazlarda bulunmuştur. Bir rivayette O (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ “Helal rızık talebinde bulunmak farzlar üstü bir farzdır.”(Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, 10/74 (9993)

8. I- (……………) “Hiçbiriniz kendisi için istediğini, (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe olgun mümin olamaz. (Buharî, İman, 7.) II- (…..……….) ‘‘Allah Resulü şöyle dua ederdi: ‘Ey Allah’ım sana boyun eğdim. Sana inandım. Sana güvendim..... Geçmiş ve gelecek gizli ve açık yaptıklarımı bağışla’…. ” (Buharî, Teheccüd, 1.) III- (….……………...) “Hz. Peygamber çocukları mescitte mızraklarla harp oyunu oynarlarken gördü ve ses çıkarmadı.” (Buharî, Salat, 69.) Yukarıdaki rivayetlerin sünnetin hangi türüne örnek teşkil ettiğini gösteren doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Takriri Sünnet: Hz. Peygamber'in görüp işittiği bir işe karşı çıkmaması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Allah'ın Rasûlü bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu reddetmemiş ve susmuşsa, bu durum onun bu işi tasvip ve kabul ettiği anlamına gelir.

9. Aşağıdakilerden hangisi imam- hatiplerin görevlerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

10. Kişinin zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz. Yeterki kalbi ile tastik etmesin. Böyle bir durumu aşağıdaki ekollerden hangisi savunur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüne ait bir özellik değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin amaçlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

13. Hz. Peygamberin en önemli konuşma özelliği, az ve öz konuşma anlamına gelen …………………….olmasıydı. O kısa, öz ve samimi konuşmayı uzun konuşmalara tercih ederdi. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmesi gereken kavramdır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

14. İslam'ın evrenselliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

15. Peygamberimiz’in (s.a.v.) ve sahabenin Kur’an’la münasebetleri, sadece onun lâfızlarını seslendirmekten ibâret bir okuma tarzında değildi.Onların, iniş bakımından ilk ayet olan “Oku!” emrinden anladıklarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

16. Yıl boyunca yaptığı vaazlarda, Kur’an’ı baştan sona tefsir eden, daha sonra da bu vaaz notlarını üzenlemek suretiyle Ruhu’l Beyan adlı eserini meydana getiren müfessir kimdir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

17. Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde özel bir metot olarak ele anılmıştır. Meselâ, Hanefî fıkhında benimsendiği şekliyle, Hz. Peygamber şartlı alışverişi yasakladı hadisinin genelinden çıkan anlama aykırı olarak bir hüküm ortaya konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu hükmü ortaya koyarken müctehidin başvurduğu bir delildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

18. I- İslam tarihinin ilk hanedan devleti emeviler dir. II- İstanbul Müslümanlarca ilk defa Muaviye b.Ebu Süfyan döneminde kuşatılmıştır III- Abbasi Devleti nin en büyük problemi içerde Babek isyanı, dışarıda Bizans İmparatorluğu dur IV- İlk tefsir kitapları Abbasiler döneminde yazılmıştır Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Ebü süfyan zamanında değil Muaviye zamanında 668 yılında ilk İstanbul kuşatması yapılmıştır.

19. Bu ekole göre, adam öldürmek gibi büyük bir günah işleyen dinden çıkar ve kafir olur. Ölünce ebedi olarak Cehennem'de kalır. Azabı kâfirlerinkinden farklı olamaz. Bu anlatılan eko hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

20. Hristiyanlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi : Hz. İsa'nın tebliğ ettiği fakat daha sonraları tahrif edilen din.Günümüzde dünyanın her tarafından mensubu bulunan ve dünya nüfusunun l/5'inin dini olan Hrıstiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuş evrensel bir dindir. Bir milyar civarında mensubu vardır. Menşei itibariyle vahye dayanan ve kutsal kitabı olan, özde tek tanrılı olmakla beraber, sonradan teslis inancına dönüştürülmüş bir dindir. Bu dinde ayrıca peygamber, melek, âhiret kader gibi dini kavramlar bulunsa da, bu kavramları anlayış ve açıklayış şekli İslâm'dakinden farklıdır. Hristiyanlıkta Hz. İsa merkezi bir öneme sahiptir. Bugünkü Hristiyanlık, Yahudilikteki inanç ve ibadet gelenekleriyle, Yunan-Roma (Greko-Romen) âleminin kültürlerini birleştiren bir kurtarıcı tanrı dinidir. Nâsıralı İsa'yı merkeze alan bir Yahudi Mesihi hareketidir. İsa, İsrâil'i, gelecek tanrı'nın krallığı'na hazırlamak istemiştir. Ancak bugünkü Hristiyanlık, İsa'nın havârîlerinin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumları ile değişik bir hüviyet kazanmıştır (Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s. 117 VD. A. Abdullah Masdûsi, Yaşayan Dünya Dinleri (trc. Mesud Sadak), İstanbul 1981, s. 170-201; Ekrim Sarıkcıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İstanbul 1983, s. 200 vd.; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988, s. 136 vd.)

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatın da hazırlanmıştır.Umarım DHBT SINAVI DENEME 3 den istifade edersiniz.

DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden gecirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur.

Ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğidiniz için teşekkür ederiz.Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 Yorumlar
 1. Berre diyor

  Hanefi mezhebine göre guslün farzı 3 ağıza su vermek buruna su vermek iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak niyeti farz yapmışsınız hanefiye göre

  1. dhbtdersleri diyor

 2. dhbtdersleri diyor

  DHBT SINAVI 3 ACELE İLE EKLEDİM ARKADAŞLAR 12 TANE SORU HATALI BİLGİNİZE KONTUROL ETME FIRSATIM OLMADI.ZAMAN İÇERİSİNDE GÜNCELLEME YAPACAM.

  1. Özlem diyor

   Hala güncellemediniz mi?

   1. dhbtdersleri diyor

    Cumadan sona detaylı bakıcam anca yetişebiliyorum anlayışın için teşekkür ederim hocam.