DHBT Deneme Sınavı 4

 

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile ( DHBT ) DHBT Sınavı Deneme Testi 4 : Dördünçü Din Hizmetleri Alan Bİlgisi Testimiz DHBT DENEME SINAVI ÖSYM formatında olacak şekilde hazırlanmıştır.

Yine DHBT Deneme Sınavı Testi 4 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse: DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT SINAVI için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız

 

DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 VE DHBT 2 Bölümündeki dersler acıklanmıştır.

 

Dileyen tekrardan göz atarark yukarıdaki kırmızı yazı ile ilgili yere tıklayarak DHBT Sınavında sorumlu olduğumuz konulara tekrardan göz atabilir.Sözü daha fazla uzatmadan bu giriş bilgisinden sonra artık DHBT Deneme Sınavı 4 ‘ i online olarak çözebilirsiniz.

Değerli arkadaşlar DHBT Deneme 4.Sınavı soruları ilk 20 adet soru DHBT 1 i kapsarken DHBT 2 ise ( 21.ve 40  ) yani alttaki kısımdaki birinci 1. sorudan yirminci 20. DHBT 2 sorularını kapsamaktadır. DHBT 1 ilk 20  diğer DHBT 2 bölümü ise ikinci 20 sorularıdır.

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an’da iyi ahlaklılık kavramı olarak geçmez ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi :Kur’an’da iyi ahlaklılık kavramı olarak geçmeyen ism, dalâl, fahşâ, münker, bağy, seyyie, hevâ, israf, fısk, fücûr, hatîe, zulüm gibi birçok terim vardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi ahlak ile dayanak yapılan bir sahabi değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Kısa bilgi : Asr-ı saâdet’teki takvâ, zühd, tevekkül, kanaatkârlık, fedakârlık gibi ahlaki erdemlere dayalı hayat anlayışının yerini servet, debdebe ve gösteriş tutkularının alması gibi olumsuz gelişmeler, başta Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî, Abdullah b. Mes‘ûd, Selmân-ı Fârisî, Huzeyfe b. Yemân ve Ebü’d-Derdâ gibi sahâbîler olmak üzere, zâhidâne bir ahlaka eğilimli olanlar arasında ciddi hoşnutsuzluklara yol açtı.

3. Aşağıdakilerden hangisi, sehiv secdesi gerektiren durumlar arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Sehiv secdesi, namazdaki bazı kusurları telâfi etmek için yapılan secdedir. Namazdaki belirli eksiklik, fazlalık veya yanlışlıkları telâfi etmek amacıyla yapılan iki secdeyi ifade eder.

4. Mucizeler, peygamber olduğunu ileri süren kimsenin doğruluğunu kanıtlamak için Yüce Allah tarafından gerçekleştirilen harikulade olaylardır. Mucizeler; idrak edilme biçimleri açısından hissî, haberî ve akli olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan hissî olanları, insanların duyularına hitap eden olağanüstü tecrübelerdir. Tabiatla ilişkili oldukları için kevnî mucizeler olarak da nitelendirilmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hissi mucize olarak değerlendirilemez ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1.bölümdeki 2.sorudur.

5. Aşağıdakilerin hangisi yan anlamlı kelimelerle ilgili terimlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

6. İslam’da bir kişinin zekâtla mükellef olabilmesi için zekâta tabi olan malların bazı şartları taşıması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 6. sorudur.

7. İsrafil'in (a.s) Allah'ın emri ile , kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedi hayata .............. denilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Ba’s 1. Diriltme, uykudan uyandırma, topraktan çıkarma, canlandırma, ihya. “O gün (kıyamet günü) Allah onların hepsini ba’s edecek ve (dünyada) yapmış oldukları şeyleri kendilerine haber verecektir…” (Kur’an-ı Kerim 58/6) Kıyametten sonra İsrafil’in sura ikinci kez üfürmesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmeleri. Ba’s konusu, imanın altı esasından biri olan ahirete iman içerisinde önemli bir yer tutar. Kur’an-ı Kerim’in Allah’a imandan sonra üzerinde durduğu çok önemli bir konudur. Ba’sa, ölümden sonra diriliş anlamında “basubadelmevt” de denir. “Sura üflendiğinde insanlar kabirlerinden çıkarak koşarlar ve derler ki: ‘Vah bize! Bizi yattığımız yerden kim ba’s etti? İşte Rahman’ın vaad ettiği şey budur. Demek ki peygamberler doğru söylemişler.” (Kur’an-ı Kerim 36/51-52) 2. Peygamber gönderme, elçi seçme. “Biz, peygamber ba’s etmedikçe kimseye azap etmeyiz.” (Kur’an-ı Kerim 17/15)

8. “Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri itibarıyla her şeyden yüce ve üstün olduğu” manasına gelen “Allahu ekber” ifadesini söylemeye fıkıh dilinde “tekbir” adı verilir. Tekbir, ibadetin çeşidine ve yerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırmalardan biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 8. sorudur.

9. Hendek savaşında müşriklerle işbirliği yaparak kuşatma altındaki müslümanları zor durumda bırakan Yahudi kabilesi hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Hap bilgi : Huyey b.Ahtab, Mekke ordusunun hendeği aşamayacağını görünce Medine'nin güneydoğusunda oturan Kurayza Yahudi kabilesinin başkanı Ka'b b. Esed ' e giderek onu müşriklerle birleşmeye ve müslümanları arkadan vurmaya razı etti.

10. Bazı Kur’an ayetlerinde, bir cümlenin anlamının bittiğini ve başka bir cümleye geçildiğini belirtmek üzere kelimelerin üst kısmında durak işaretleri kullanılmıştır. Bu işaretler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 10. sorudur.

11. Aşağıdakilerden hangisi “Ulu’l-Azm” Peygamberlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Ulu’l-Azm Peygamberleri şunlardır; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (as) dır.

12. Sözlükte, “doğru ve uygun olana yönlendirmek” anlamına gelen kelime terim olarak ise “ Allah’ın kulunda itaat gücünü yaratıp, onu, kendi nefsine bırakmaması” anlamına gelmektedir. Yukarıda tarifi yapılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Tevfik sözlükte, “doğru ve uygun olana yönlendirmek” anlamına gelirken terim olarak ise “ Allah’ın kulunda itaat gücünü yaratıp, onu, kendi nefsine bırakmaması” anlamına gelmektedir. Lutuf ve nusret kelimeleri de Tevfik ile ilişkilendirilir. Buna göre Allah’ın kullarına elçi göndermesi lütuftur.

13. İslam tarihindeki ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır. Hap bilgi : Mekke döneminde eğitim faaliyetleri içerisinde sahabeden Erkam’ın Evi(Dârü’l-Erkam) önemli bir merkez olmuştur. Peygamber burada toplanan Müslümanlara, almış olduğu vahyi tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirmiştir.

14. Toplumsal düzen ve hukuki konularla ilgili pek çok ayette Müslümanların marufa göre hareket etmeleri talep edilmiştir. Buradaki maruftan kasıt; dine, akla, toplumsal örfe, selim fıtrata ve sağduyuya uygun olan şeylerdir.Buna göre Kur’an’la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 14. sorudur.

15.“İslâm dini, ahlâk dinidir.”, “İslâm, güzel ahlâktan ibarettir.”, “Güzel ahlâka sarıl. Çünkü insanların en iyi ahlâklıları, dini en iyi olanlarıdır.” Peygamber’in ahlak ile ilgili sözleri din ile ahlak arasında nasıl bir ilişkiye işaret etmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Özdeşlik ilişkisinde din ile ahlâk arasında kesin bir ayırım yapma imkanı kalmamakta; din, ahlâkı bütünüyle kuşatan bir alan olmaktadır.

16. Hz. Muhammed, Hicret’in sekizinci yılında Haris b. Umeyr el-Ezdi’yi İslam’a davet mektubunu ulaştırmak üzere Busra’ya gönderdi. Ancak Haris, mektubu ulaştıramadan Gassani emirlerinden Şurahbil b. Amr tarafından yakalanarak öldürüldü. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Zeyd b. Harise komutasındaki bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Müslümanlar, Hristiyan Arapların da dâhil olduğu büyük bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Komutanlarını kaybetmelerine rağmen Halid b. Velid’in gayretleriyle Müslümanlar fazla zayiat vermeden Medine’ye dönmeyi başardılar. Bu gelişmelerin yaşandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 16. sorudur.

17. Hz. Muhammed idari ve askerî işlerde genellikle ehliyeti esas alır, belli bir konuda bilgisi ve deneyimi bulunan kişilerin bu özelliklerinden istifade ederdi. Bununla birlikte bilgi ve deneyimlerin insanlar arasında kibir ve üstünlük oluşturmasına da asla izin vermezdi. Tecrübeli insanların bulunduğu bir ortamda deneyimi olmasa bile bir işi yapabileceğine inandığı kimselere imkân verirdi. Aşağıdakilerden hangisinde bu türden bir durum söz konusudur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 17. sorudur.

18. Hz. Muhammed, Mekke’nin fethi sonrasında kendilerine yapılacak muameleyi endişe ile bekleyen Mekkelilere “Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sormuş, onlar da, “Senden iyilik bekliyoruz, çünkü sen hayırlı bir kardeşsin.” cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, “Size Yusuf’un kardeşlerine hitap ettiği gibi hitap edeceğim; bugün sizler kınanmayacaksınız, gidin, hepiniz serbestsiniz.” demiştir. Hz. Muhammed’in bu sözleri üzerine Müslüman olanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 18. sorudur.

19. İslam ahlak düşüncesinde insan; beden ve ruh arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak görülmüştür. Bu; aslında, insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedenî ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyrî’nin, hürriyeti Allah’a kayıtsız şartsız tam kulluk olarak tanımlaması temelde bununla ilişkilidir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 19. sorudur.

20. Mevlânâ, kişiliğin ahlaki gelişimi açısından akla önem atfetmekle birlikte, aklın değer koyucu olduğu ve hakikati kendi başına kavrayabileceği yönündeki iddialara karşı çıkar. Ona göre akıl, doğruyu ve yanlışı ayırt etme gücüdür ve insanın en üstün yeteneklerinden biridir. Akıl pek çok konuda insana kılavuzluk edebilir, ancak benliğin aşkın varlık ve ulvi değerlerle ilişkisini kavramada yetersizdir. Akılla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlânâ’nın bu yaklaşımıyla örtüşmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan dhbt 1. bölümdeki 20. sorudur.

1. Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin genel özellikleri arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı orta öğretim DHBT 2 bölümündeki 1. sorudur.

2. Rivayet tefsirleri, ilk bakışta müelliflerinden bağımsız denebilecek ölçüde nesnellik görüntüsü verirler. Çünkü bu eserlerin müellifleri çoğunlukla Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûna nispet edilen görüşleri aktarırlar. Fakat rivayete dayalı görüşleri ve yorumları gelişigüzel aktarmak yerine bunları, senet ve muhteva açısından seçmeye ve değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu parçada rivayet tefsirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı orta öğretim DHBT 2 bölümündeki 2. sorudur.

3. Hz. Aişe’nin şöyle söylediği nakledilmiştir: “Kur’an’ın ilk inen sureleri cennet ve cehennemi konu edinmiştir. İnsanlar içki ve zararları konusunda bilinç sahibi oldukları zaman ise helal ve haram ayetleri nazil olmuştur. Eğer en başta, ‘İçki içmeyin.’ yasağıyla ilgili hüküm inseydi insanlar, ‘Biz asla içkiyi bırakmayız.’ derlerdi. Yine ilk önce ‘Zina etmeyin.’ yasağı inmiş olsaydı insanlar, ‘Biz zinayı terk etmeyiz.’ derlerdi.” Hz. Aişe bu sözleriyle aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı orta öğretim DHBT 2 bölümündeki 3. sorudur.

4. Abbasi halifesi Harun Reşid, hukuki hayatta içtihat hürriyetinin ortaya çıkardığı kaosu gidermek, hukuk güvenliğini sağlamak amacıyla yargı teşkilatını (kâdı’l-kudatlık) ihdas etmiş ve bu kurumun başına da Ebu Hanife’nin talebelerinden birini getirmiştir. Ebu Hanife’nin bu talebesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı orta öğretim DHBT 2 bölümündeki 4. sorudur.

5. Fıkıh Usulü terimi olarak istishab, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmektir. Mesela bir kimse başka birisinde alacağı olduğunu iddia eder fakat bunu ispat edemezse davalının borçlu olmadığına hükmedilir. Bu durum aşağıdaki Mecelle maddelerinin hangisinde karşılık bulmuştur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı orta öğretim DHBT 2 bölümündeki 5. sorudur.

6 .Kur’an’ın doğru anlaşılması amacıyla oluşturulan Ulumu’l-Kur’an’ın önemli bir kısmı lafız-anlam ilişkisini tespit etmeye yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 1. sorudur.

7. Sahabe herhangi bir meseleyle karşılaştığında Hz. Muhammed’e başvurarak çözüme kavuşturabiliyordu. Ancak İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte yeni hadiselerin, felsefi fikirlerin ve mezheplerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur’an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada da yer verilmiştir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 2. sorudur.

8. Vahyedilen ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde ve surenin neresinde yer alacağı hususu Cebrail'in bildirmesi sonucunda Hz.Muhammed tarafından belirlenmiştir.Ayetlerin tertibi ile ilgili bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 3. sorudur.

9. Birbirinden farklı meseleler bağlamında verilmiş hükümlerden yola çıkılarak genelgeçer usul ilkeleri belirlemeye yönelik çabalar, Fıkıh ilminde ayrı bir literatür oluşmasına yol açmıştır. Bu literatür aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 4. sorudur.

10. Hz. Peygamber'in vefatı sırasında Kur’an-ı Kerim henüz kitap hâline getirilmemişti. Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde gerçekleşen Yemame Savaşı’nda çok sayıda Kur’an hafızı şehit düştü. Bu durum Müslümanlar arasında endişeye neden oldu ve dağınık hâldeki Kur’an ayetlerinin tek bir mushafta toplanması düşüncesi gündeme geldi. Hakkında emredici ve yasaklayıcı bir delil olmamasına rağmen İslam’ın genel yararının bu işi gerekli kıldığına kanaat getirildi. Hz. Ebu Bekir’in talimatıyla oluşturulan bir heyet tarafından Kur’an ayetleri bir mushafta toplandı. Parçadaki bu uygulama aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 5. sorudur.

11. Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn Dönemi tefsir faaliyetlerinin temel nitelikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 1. sorudur.

12. Ayetlerin, lafzında olmamakla birlikte söz dışı delaletinden çıkarılabilecek anlamları bulunabilir. Örneğin, “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.''(isra 17 : 23) ayetinde ana babaya karşı takınılması gereken tavırlar ortaya konmuştur.Her ne kadar doğrudan dile getirilemiyor olsa da ayetten onların dövülmemesi gerektiği anlamı da çıkarılabilmektedir.Parça da bahsedilen bu husus aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 2. sorudur.

13. Osmanlı Dönemi’nde az sayıda tefsir tercümesinin yapıldığı bilinmektedir. Tercemetü’t-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an bunların en meşhurlarından biridir. Bu, Hıdır b. Addurrahman el-Ezdi’nin et-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an’ı esas alınarak hazırlanmış telif-tercüme karışımı bir eserdir. Bu tercümenin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 3. sorudur.

14. Fıkıh Usulü’nde illet, bir hükmün amacını gerçekleştirmeye imkân veren, açık ve değişmeyen vasıftır. Hikmet ise bir hükmün konuluş amacını veya bu hükümle sağlanmak istenen maslahatı ifade etmektedir. Usul âlimleri kıyas işleminde hikmet yerine illetin esas alınması hususunda görüş birliğine varmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 4. sorudur.

15. Dinde teşvik edilen ancak yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen davranışlar, mendup kavramıyla ifade edilmiştir. Mendup kapsamına giren durumlar, fıkıh literatüründe bazen eş anlamlı olarak bazen de derece farkı belirtecek şekilde değişik kelimelerle ifade edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 5. sorudur.

16. Emanet türü akitlerde karşı tarafa teslim edilen mal emanet hükmündedir. Emaneti elinde bulunduran kişi, doğrudan kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelebilecek hasar ve teleflerden sorumlu olmadığı gibi, bunlardan dolayı herhangi bir tazmin yükümlülüğü de söz konusu değildir. Bu parçada anlatılan akit aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 6. sorudur.

17. İslam Aile Hukuku’na göre, evlenecek taraflar arasında şeri açıdan evlenmeye engel herhangi bir durumun bulunmaması gerekir. Bu mânilerden bazıları sürekli bazıları ise geçici olarak evliliği engeller. Aşağıdakilerden hangisi tarafların evlenmesine sürekli engel teşkil eden durumlardan biridir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 6. sorudur.

18. Ebu Hanife vakfın ebedi olmasını yerleşik bir kural olarak benimsemiş ve sadece gayrimenkul malların vakfedilebileceğini ileri sürmüştür. Öğrencisi Muhammed b. Hasan eş-Şeybani ise insanların kitap, tabak ve benzeri şeylerin vakfını örf hâline getirmelerinden hareketle vakfın hedeflerinin bu yolla da gerçekleştiğine kanaat getirmiş ve menkul malların da vakfedilebileceğine hükmetmiştir. Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 6. sorudur.

19. Din ve bilim arasındaki ilişkiyi “çatışma, ayrışma, diyalog ve entegrasyon” gibi dört kategori altında inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Ian G. Barbour, din ve bilim arasındaki ilişkiyi çatışma, ayrışma, diyalog ve entegrasyon gibi dört kategori altında incelemektedir.

20. Dini tecrübe, Tanrı’nın varlığının kanıtlanması için, bir delil olarak ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından sunulmuştur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Tanrı’nın aracısız müşahede edilmesi anlamına gelen dinî tecrübe, Tanrı’nın kanıtlanması için bir delil olarak ilk kez Schleiermacher tarafından sunulmuştur.

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatın da hazırlanmıştır.Umarım DHBT SINAVI DENEME 4 den istifade edersiniz.DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.

Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden gecirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğidiniz için teşekkür ederiz.

Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12 Yorumlar
 1. Kara diyor

  Bu denemenin puan sonucu neden yok acaba

  1. dhbtdersleri diyor

   Diğer DHBT Testlerimizde puan sonuçu varda bir bundamı yoK ? Hiçbir DHBT Testinde puan sonucu koymadık.Doğru cevaplar işaretlemeden hemen sonra veriliyor.Sadece DHBT Online Türkiye Geneli Sınavımızda var Puan sonuçları.

 2. Hasan Sağlam diyor

  8. sorunun cevabı tahrime olması gerekmiyor mu?

 3. Özlem budak diyor

  Mekki sürelerde ibadetler ayrıntılı bir şekilde yer almaz hocam.

  1. dhbtdersleri diyor

   hocam güncellemeler devam ediyor bu gün zaman ayırıp konturol edicem cok özür dilerim anca yetişebiliyorum birde bu testleri sordum cıkardım notlar bulmak aşırı zaman alıyor bilgisayarımda cok dosya vb şeyler oldu ama bunlar bahane değil güncelleme işlemi olunca bilgi vericem.

 4. Malum diyor

  Evlilik sorusu yalnış.adamin müslüman olmaması cevap olmali.musluman olmayan erkekle bir kadın nasıl evlenecek.

  1. dhbtdersleri diyor

   Gün içinde bakıcam hocam

 5. Melek Kılınç diyor

  Bazı sorular cavaplarl a örtüşmüyor

  1. dhbtdersleri diyor

   hangileri hocam tekrar konturol edelim hemen siteye soru ekleme işlemi biraz zor olduğu için gözümden kaçmış olabilir ve aynı zamanda son konturolleri yapmadım.

 6. Abdullah çiçek diyor

  Nasil bir yanlislik dilan hanim

 7. Dilan diyor

  İlk soruda bi yanlışlık var.

  1. dhbtdersleri diyor

   Şimdi düzeldimi hocam