DHBT Deneme Sınavı 5

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile DHBT Deneme Testi 5 : Beşinci DHBT deneme testimiz ÖSYM formatın da olacak şekilde hazırlanmıştır.

Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 5 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. 

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.

DHBT deneme alanında yaptığımız ve beşincisini yayınladığımız bu dhbt deneme testimizde 2014 ve 2016 yıllarında çıkmış olan ve yayınlanmayan DHBT çıkmış sorularını testlerin içinde bulabilirsiniz.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız alttaki bağlantıda…

DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Kısa bir hatırlatma yapalım beşinci testimizi de yayınlamakla birlikte DHBT sınavı adına güzel çalışmalar yapmaktayız.

Sizlerin takiplerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

DHBT çıkmış testler neden yok diyenlere kısa bir bilgilendirme ÖSYM tarafından yapılan DHBT testlerindeki çıkmış soruların tamamını yayınlamak suç teşkil ettiği ve yasal olmadığı için bizler soruları serpiştirerek yayınlamaktayız.

Farklı sitelerde bedava verilse bile bizler ÖSYM’nin tarafından belirtilen ve yasal olarak suç olan bir şeye sebebiyet veremeyiz.

DHBT Deneme Sınavı 4 ve 5 de 2014 ve 2016 sorularının bir kısmı mevcut. DHBT Deneme sınavları 4 , 5 ve 6.cısı DHBT 2014 ve 2016 yıllarında yapılan çıkmış soruların tamamını bünyesinde barındırmaktadır.

Keyifle çözün başarılar 😉

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatın da hazırlanmıştır.

1. Yüce Allah zamanın dışında ve ötesinde bir varlıktır. Bu sebeple ne kadar geriye gidilirse gidilsin O’nun var olmadığı bir zaman aralığı düşünülemez. Varlığının başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Bu nedenle ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah’ın olmayacağı bir son ve gelecek de varsayılamaz. Bu, başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın hiçbir sebebe ve yaratıcıya gereksinim duymayan zorunlu bir varlık olması esasına dayanır.Bu parçada Yüce Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1.bölümdeki 1.sorudur.

2.Aşağıdakilerden hangisi konularına göre (ale’lebvab) tasnif edilmiş hadis eserleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2017 sınavında çıkmış olan 6. Sorudur.

3. Kur’an-ı Kerim’de I. Cebrail (Cibril), II. Mikail, III. İsrafil, IV. Azrail, V. Kiramen Katibin meleklerinden hangilerinin isimleri doğrudan yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1.bölümdeki 3.sorudur.

4. Dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için özel hükümler konulmuş, normalde abdesti bozulmuş sayılması gereken bir kişinin abdestli olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti süresince devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 4. sorudur.

5. Hz. Peygamber, namazın şekil şartlarına riayet edilmesine özel bir önem vermiş ve bu çerçevede “Rükû ve secdelerinizi güzel yapınız.” buyurmuştur. Fıkıhçılar, namazın rükünlerinin yerli yerinde yapılmasına ta’dil-i erkân adını vermişlerdir. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre, bu uygulamanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 5. sorudur.

6. Hz. Peygamber’e nispet edilen ve senedinin başından sonuna kadar sika raviler. tarafından muttasıl olarak rivayet edilen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 6. Sorudur. Çözelim : Verilen tanım sahih hadise aittir. Sahîh hadîs, en meşhur tarifine göre, senedinin başından sonuna kadar sika (adalet ve zabt sahibi) râvînin sika râvîden rivayet ettiği, şâzz ve muallel olmayan hadîstir. Bu tarife göre sahih hadisin dört özelliği bulunmaktadır: Râvîlerinin sika olması, râvîleri arasında kopukluk olmaması yani senedin muttasıl olması, şâzz yani diğer sika râvîlerin rivayetlerine aykırı olmaması ve muallel yani sahihliğine zarar verecek gizli bir kusurunun olmaması.

7. Hac ibadetiyle hükümlü olmanın şartlarından birisi de kişinin mali ve bedeni imkanlarının hac yapmaya yeterli olmasıdır.Bu şart;hac yolculuğuna çıkacak kişinin hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sağlayacak ölçüde bir zenginlik ile hac için yeterli zamana ve sıhhate sahip olması anlamına gelmektedir.Bu şart aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 7. sorudur.

8. Hz. İsa ile ilgili rivayetlerde dile getirilen aşağıdaki hususlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2017 sınavında çıkmış olan 8. Sorudur.

9. Farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur’an ayetlerinin Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde derlenip Mushaf hâline getirilmesi ve bu Mushaf’ın Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 9. sorudur.

10. Kur’an-ı Kerim’in; ağırlıklı olarak Hz. Muhammet’ten, sahabeden ve tabiundan nakledilen sözlerle açıklandığı tefsirler, rivayet tefsirleri olarak tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tanıma uygun düşen bir tefsirdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 10. Sorudur. Çözelim : Meşhur olan rivâyet tefsirlerinden bazıları şunlardır: İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân; İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Kur'âni’lAzîm; Ebû’l-Leys es-Semerkandi, Tefsîru’l- Kur’ânİ’l-Azîm; Ebû İshâk esSa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân; Ebû Muhammed ei-Hüseyin el-Begavî, Meâlİmu’t-Tenzîl; Ebu’l-Fidâ İsmâîl İbn Kesîr, Tefsîru’lKur’âni’l-Azîm; Ebû Zeyd Abdurrahmân es-Seâlibî, el-Cevâhiru’l Hisân fî Tefsîrİ’l-Kur'ân; Celâleddîn es-Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fî Tefsîri’l- Me’sûr.

11. Kur’an-ı Kerim, indiği dönemde konuşulan ortak dili merkeze almakla birlikte kimi zaman yaygın olarak kullanılmayan Arapça kelimelere yer vermiş, kimi zaman da kullanılmakta olan kelimelere yeni anlamlar yüklemiştir. Örneğin “kâfir” kelimesi sözlükte bir şeyin üzerini örten ve gizleyen anlamına gelir, Araplar, gündüzü örtüp gizlediği için geceye ve tohumun üzerini toprakla örttüğü için çiftçiye kâfir demişlerdir. Kur’an’da bu kelimeye yeni bir anlam yüklenmiş; Allah’ı, elçisini ve ona indirilen vahyi inkâr edenler, gerçeği bilinçli bir şekilde gizlemeye çalıştıkları için kâfir olarak isimlendirilmişlerdir. Aşağıdaki kavramların hangisinde bu tür bir durum söz konusu değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 11. Sorudur.Çözelim : Verilen açıklama vücûh ve nezâir ilmiyle ilgili kavramlara aittir. Tefsîrde vücûh, müşterek kelimelerin sahip olduğu farklı anlamlardır. Nezâir ise nazîr kelimesinin çoğuludur. Benzer, misli gibi anlamlara gelir. Nezâir kavramının doğru anlamı, müşterek lafzın sahip olduğu anlamlardan herhangi birinin Kur’ân’daki kullanıldığı yerlerdir. Bir başka ifadeyle, vücûh, kelimenin sahip olduğu tüm anlamlar; nezâir ise bu anlamlardan birinin Kur’ân’da kullanıldığı yerlerdir. Meselâ “salât” kelimesi, müşterek bir kelimedir ve “namaz, dua, mağfiret, kıraat, din, namaz yeri, Cuma namazı, ikindi namazı, cenaze namazı” gibi anlamlara gelir. Salât kelimesinin bütün bu anlamlara sahip olması, vücûhtur; Kur’ân’da kelimenin meselâ namaz anlamında geçtiği yerler ise nezâirdir. A, B, D ve E’de verilen kelimeler soruda verilen açıklamaya uygundur. Adalet kavramı eskiden ne ise aynı anlamda kullanılmıştır.

12. Kur’an-ı Kerim, çeşitli ayetlerde farklı isimler ve sıfatlarla zikredilir. Bunların büyük bir kısmı Kur’an mesajının önemi ve işlevini vurgulamaya, diğer bir kısmı ise onun Allah katından indirilmiş bir vahiy olduğunu belirtmeye yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimler ve sıfatlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 12. sorudur.

13. Kur'an-ı Kerim , ilahi kaynaklı bir kitap olarak temelde dini ve ahlaki mesajlar veren bir dil örgüsüne sahiptir.O, nüzül öncesinde belirli bir dilsel anlam ifade eden kelimeler ve kavramları,kendi muhtevası içersinde yeniden yoğurmuş,onlara dini ve ahlaki bir içerik kazandırarak anlamlarını zenginleştirip genişletmiştir.Buna göre ''hasene'' ve ''seyyie''kelimeleri Kur'ani muhtevada aşağıdaki ikililerden hangisiyle ilişkilendirilemez ?

DHBT Deneme Sınavı 5
Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 13. sorudur.

14. Allah’ın zatına nispet edilen ve onun ne olduğunu ifade eden sıfatlar, sübuti sıfatlar olarak isimlendirilmiştir. Bu sıfatların sayısı Eşarilere göre yedi, Maturidilere göre ise sekizdir. Aşağıdakilerden hangisi, Eşariler tarafından bu sıfatlar arasında sayılmamıştır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 14. Sorudur.Çözelim : Sıfatlar konusunda âlimler arasında bazı ihtilaflar yaşanmıştır. Bunlardan biri, sübûtî sıfatların tasnifi konusunda gündeme gelmiştir. Mâtürîdîler kudret sıfatından ayrı bir tekvîn (yaratma) sıfatının varlığını savunurlarken, Eş’arîler ilim, irade ve kudret sıfatını yaratma İçin yeterli görmüşlerdir. Şîa âlimleri ise sübûtî sıfatları kendi içinde zâtî ve fiilî sıfatlar olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Sıfatlar konusunda en büyük fikir ayrılığı ise Allah’ın zâtıyla sıfatlarının ne tür bir ilişki içinde olduğunu izah noktasında yaşanmıştır.

15. İslam Öncesi Dönem’de Arap kabileleri arasında siyasi ve sosyal nedenlerle sık sık savaşlar olurdu. Ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları; haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı. Buna rağmen bu aylarda zaman zaman savaşlar söz konusu olmuştur.Bu savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümdeki 15. sorudur.

16. İbadetlerde fert ve toplum yararıyla açıklanabilir unsurlar ile taabbüdi nitelik taşıyan ve Allah’a bağlılığı temsil eden sembolik davranışlar genellikle bir arada bulunur. Ancak bazılarında fert ve toplum yararı, bazılarında ise taabbüdiîik daha ön plandadır. Aşağıdakilerden hangisinde, taabbüdi yön daha belirgindir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 16. Sorudur.Çözelim : Zekât, Kurban, Fitre ve Sadaka-yı cariye toplumsallık yönü belirgin olan ibadetlerdir. Bu ibdetlerde başkalarına yardım ön plana çıkar. Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden yapılması gerekir. Bunataabbüd anlayışı denilir. Taabbüd, ibadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak demektir. Bu, ibadetlerde temel bir ilkedir. Çünkü ibadet etmek hem imanın doğal sonucu hem de insanın fıtratında var olan bir duygu ve ihtiyaçtır. Ramazan orucu îaabbud yönü daha belirgin olan ibadettir.

17. Namaz, vakte bağlı bir ibadettir ve her namaz için geniş bir zaman dilimi söz konusudur. Ancak gün içerisinde namaz kılmanın uygun görülmediği vakitler de vardır. Bu vakitlerde hiçbir nafile namaz kılınmamakta farz namazlarının da sadece biri, mekruh olarak nitelenen bu vakitlerde kılınabilmektedir. Bu namaz aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2017 sınavında çıkmış olan 17. Sorudur.

18. Maturidi; haram ve helali, kendisinden (lizatihi) veya başkasından (li-gayrihi) kaynaklanan nitelikler üzerinden değerlendirir. Ona göre zulüm, li-zatihi haramdır ve her ne surette olursa olsun kötüdür. Domuz etinin yenilmesindeki haramlık ise Allah’ın yasaklaması sebebiyle ii-gayrihi bir durumdur. Li-zatihi olanlar, evrensel niteliktedir ve koşullara göre değişmez; bu yüzden akılla bilinebilir. Li-gayrihi olanlar ise çok sayıda alternatifin söz konusu olduğu bir alandır. Bu alternatifler arasında hangisinin insan için uygun olacağı, yalnızca Allah’ın bildirmesiyle anlaşılabilir. Bu parçada Maturidifnin aşağıdakilerden hangisini temellendirdiği söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 18. Sorudur. Çözelim : Verilen açıklama ile Maturidi, Nübüvvetin gerekliliğini temellendirmeye çalışmıştır. İslâm kaynaklarında nübüvvet olarak bilinen peygamberlik insan aklının mümkün göreceği bir şey olup imkânsız (muhal) olarak değerlendirilemez. Allah Teâlâ konuşan ve dileyen (kelâm ve irade sahibi) yüce bir varlıktır. O’nun yaratıcı oluşu nasıl kâinatı meydana getirmiş ve bu sıfatının bir tecellisi/ tezahürü olmuş ise konuşan ve dileyen bir varlık oluşunun da açığa çıkması gerekir. İşte nübüvvet O’nun bu sıfatlarının yansıma ve tecellisidir. Nübüvvetin imkânsız olduğu ileri sürülürse Allah’ın konuşma sıfatının tecelli ettiğini söylemek imkânsız hâle gelir. İrade sıfatı da nübüvvetin imkânını ortaya koyar. Allah’ın yaratıklarına ilişkin iradesini de onlara nübüvvet aracılığıyla iletmesi mümkündür.

19. Allah’ın her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 19. Sorudur.Çözelim : Tanımı verilen kavram tenzih kavramıdır. Bu mahiyetteki sıfatlara ise tenzihi sıfatlar denir. Bu sıfatlar Allah’ı şanına yakışmayan, acziyet ve eksiklik ifade eden, yaratılmışlık özelliği taşıyan ve bu sebeple de O’ndan nefyedilmesi (tenzih) gereken sıfatlardır. Bu tür sıfatlar sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü ne kadar eksiklik ve acz kavramı varsa, ne kadar yaratılmışlık özelliği mevcut ise o kadar da selbî sıfat var demektir. Selbî sıfatların hedefi her türlü şirk şaibesini bertaraf ederek tevhid inancını tam manasıyla ispat etmek, yaratanla yaratılan arasında ortak bir noktanın bulunmadığını akıllara ve gönüllere yerleştirmektir. Bu nedenle “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-Şûrâ 42/11) âyeti tenzih akidesinin özünü oluşturur.

20. Hanefi fıkhında, müçtehidin; bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru ÖABT 2013 sınavında çıkmış olan 20. Sorudur.Çözelim : Tanımı verilen İslam Hukuku terimi istihsândır. Kelime olarak «güzel saymak, bir şeyi güzel görmek» anlamlarına gelen istihsân, fıkıh usulünde, müçtehidin daha kuvvetli gördüğü bir delil veya bir husustan dolayı, bir meselede benzerlerine verdiği hükümden vazgeçip başka bir hüküm vermesidir. Bazen bir mesele nassların genel çerçevesine veya mezhepte yerleşmiş genel bir kuralın kapsamına girmekle birlikte, buna göre hüküm vermeyi engelleyen başka bir gerekçe veya delil bulunur. İşte müçtehidin bu ikinci delile dayanarak, genel kaideye göre hükümvermekten vazgeçip, ikinci delile göre hüküm vermesine istihsan denir. Bu yolla sabit olan hükme, kıyasa aykırı olarak sabit olmuş hüküm denir. Alimin kıyasa göre veya genel kurala uygun olarak hüküm vermekten vazgeçip başka bir hüküm vermesinin dayanağını teşkil eden delile, vechü’l-istihsân denir. Bu gerekçe, ya bu konuda mevcut özel bir nasstır ya da bir icmâ, zaruret, kapalı kıyas, örf veya maslahattır.

Bundan sonraki soruları DHBT 2 bölümü ve konuları aittir.DHBT deneme testi 5 ve 4 te 2014 ' yılında yapılan DHBT Sınavına ait çıkmayan ve paylaşılmayan sorular bulunmaktadır.

Correct! Wrong!

1. Bazı hadis metinlerinde anlamı kapalı birtakım kelime, kavram, deyim vb. ifadeler yer alabilmektedir. Bu durum daha çok söz konusu ifadelerin az kullanılmasından, Arapçadaki lehçe farklılığından veya daha sonraki dönemlerde hadislerle ilgilenenlerin dile hâkimiyetinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu tür problemlerle ilgilenen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 7. sorudur.

2. Hadis âlimleri, hadisleri daha iyi değerlendirebilmek için senet veya metinde yer alan en küçük bir farklılığı bile göz önünde bulundurmuşlar ve bu türden bir farklılık ihtiva eden her rivayeti ayrı bir hadis saymışlardır.Bu durumun hadislerle ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 8. sorudur.

3. Nevevi; kendisinden önceki âlimler tarafından tasnif edilmiş olan eserlerin, uzun senetli ve tekrar türünden rivayetler ihtiva etmesi nedeniyle gereğinden fazla hacimli hâle geldiğini belirtmekte, insanların hadislere ilgisinin azalmasını bununla ilişkilendirmektedir. O, senet bilgilerini hazfedip hadislerin sıhhat dereceleriyle ilgili bilgiler vermekle yetindiği eserlerini, aslında insanların hadislerden yararlanabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kaleme almıştır. Nevevi’nin aşağıdaki eserlerinden hangisinde bu durum belirgindir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 9. sorudur.

4. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özelliklerini, ibadet ve yaşayışını, giyim ve kuşam tarzını ihtiva eden rivayetler, cami türü hadis kitaplarını meydana getiren sekiz ana konudan biri olarak kabul edilmiş, ayrıca bu konuları içeren müstakil bir hadis edebiyatı gelişmiştir.Bu türden rivayetler esas alınarak oluşturulan eserler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 10. sorudur.

5. Allah'ın bilmesi ,güç yetirmesi,görmesi,işitmesi ve konuşması gibi sıfatlarının beşeri niteliklerle ilişkilendirilerek açıklanması aşağıdaki kavramladan hangisiyle ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 11. sorudur.

6. Büyük günah işleyenlerin durumları hakkında fikir beyan etmemek ve bunu Allah’a havale etmek irca, bunu benimseyenler ise Mürcii olarak nitelenmiştir. İslam toplumu içerisinde ortaya çıkan siyasi çekişmelere cephe alan ve bunlar karşısında birliğe vurgu yapan irca anlayışı, sonraki süreçte daha da genişleyerek iman konusu özelinde itikadi bir farklılaşmaya dönüşmüş ve genellikle yeni Müslüman olanlar arasında yayılmıştır. Yeni Müslüman olanların irca anlayışına yönelik ilgisi, Mürcie’nin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 12. sorudur.

7. Sahabe asrından itibaren hadislerin nasıl öğrenileceği ve nakledileceğiyle ilgili bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de hadislerin yazılı olduğu metinleri hocanın talebeye elden vermesi ve kendisinden rivayette bulunmasına izin verdiğini söylemesidir.Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 7. sorudur.

8. Hadisin son ravisi ile Hz.Peygamber arasındaki ravi sayısının az olması önemlidir.Çünkü sayı arttıkça hata ihtimali de artar.Bu yüzden muhaddisler ,aynı metnin birkaç isnadındanilk kaynağa,diğerlerine oranla daha az ravi ile ulaşanını tercih etmişlerdir.Bu isnad türü aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 8. sorudur.

9. Hadislerin Arapça dil kuralları ve şeri hükümler dikkate alınarak açıklanması şeklinde meydana gelen eserlere şerh denir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşturulan eserlerdendir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 9. sorudur.

10. Hadis kitapları çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yöntemlere göre tertip edilmiştir. Hadislerin konularına veya sıhhat derecelerine bakılmaksızın sadece sahabe adlarına göre sıralandığı müsnedler bunlardan biridir. Bu tertipte sahabilerin İslam’a girişteki öncelikleri, soylarının asaleti veya mensup oldukları kabileler esas alınabildiği gibi sadece isimlerine göre de alfabetik bir sıralama yapılabilmektedir. Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 10. sorudur.

11. İslam kültüründe ilimler; ele aldıkları konulara, kullandıkları yöntemlere ve temel aldıkları kaynaklara göre tasnif edilmiştir. Bu bağlamda Kelam’a, İslam ilimleri arasında merkezî bir konum atfedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 11. sorudur.

12. “Amel imandan bir cüzdür.” diyen bir kimsenin aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemesi beklenemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 12. sorudur.

13. Eşariliğe göre iyiliği ve kötülüğü belirleme yetkisi bütünüyle Allah’a aittir. İnsan aklının, dini bağlayıcılık açısından bir şeyin iyi veya kötü olmasında herhangi bir fonksiyonu yoktur. Akıl bu noktada vahye gereksinim duyar, dolayısıyla kendilerine vahiy gelmemiş olan toplumların dinî açıdan sorumlu oldukları söylenemez. Aşağıdaki yargılardan hangisi Eşarilerin bu yaklaşımıyla örtüşmemektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 13. sorudur.

14. Konuşmalarında genellikle açık ve yalın bir dil kullanan Hz.Peygamber ,muhataplarının durumunu dikkate alarak mecaz , kinaye, ve temsil gibi edebi ifade biçimlerinden yararlanmıştır. O dönemde bilinen bu tür ifadelerin sonraki devirlerde yeterince anlaşılmaması ,hadislerin farklı şekillerde yorumlanmasıne ve ihtilafa düşülmesine neden olmuştur.Hadis alimleri,bu türden ihtilafların nedenlerini ve bunu gidermenin yollarını tespit etmeye çalışmışlar;bu çerçevede çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 7. sorudur.

15. Hadisler farklı açılardan tasnife tabi tutulmuştur. Senedindeki kopukluk esas alınarak yapılan tasnif bunlardan biridir. Bu türden hadisler genel olarak zayıf hükmünde kabul edilmiş, kopukluğun bulunduğu yere ve eksik olan ravi sayısına göre de değişik terimlerle isimlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerden biridir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 8. sorudur.

16. Darb-ı mesel olarak nitelenen güzel ve özlü sözler halk arasında yaygındır. Bunların zaman zaman hadislerle karıştırıldığı ve Hz. Peygamber’e nispet edildiği görülür. Hadis âlimleri, bunları birbirinden ayırt edebilmek amacıyla eserler yazmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yazılmış eserlerden biridir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 9. sorudur.

17. Hadislerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tasnif yöntemleri geliştirilmiştir. Hadislerin ravilerine bakılmaksızın konularına göre tasnif yöntemi bunlardan biridir. Bu yöntemde hadisler, ilişkili oldukları konular esas alınarak sınıflandırılmıştır. Böylelikle, bir konu başlığı belirlenmiş ve ilgili hadisler bu başlığın altında toplanmıştır. Bu yöntemle hazırlanmış eserler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 10. sorudur.

18. İnanma, her insanda var olan bir duygudur. Bu duygu; gaflet, inat ve kibir gibi bireysel tutumlarla zayıflasa da tamamen yok olmaz. Bireysel bütünlüğünü koruyabilen bir insan, kendi varlığı da dâhil olmak üzere her şeyin yüce bir varlık tarafından meydana getirilmiş olması gerektiğini kabul eder. Bu parçada Allah’ın varlığı ile ilgili aşağıdaki delillerden hangisine dikkat çekilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 11. sorudur.

19. Eşari’nin Mutezile’den ayrılması, hocası Cübbai ile yaşadığı üç kardeş tartışmasına dayanır. Eşari, hocasına biri mümin, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz çocukken ölen üç kardeşin durumunu sorar. Hocası; birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme gideceğini, üçüncüsünün ise cezadan kurtulmakla birlikte cennete de gidemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Eşari, henüz çocuk yaşta ölen üçüncü kardeşin, “Rabbim! Keşke beni yaşatsaydın da ben de mümin ve itaatkâr olup cennete girebilseydim.” şeklinde itiraz edebileceğini söyler. Hocası, “Allah onun için en uygun seçeneği tercih etmiştir. Zira daha fazla yaşasaydı asi olup cehenneme girecekti.” diye karşılık verir. Eşari cevaben kâfir olan ikinci kardeşin, “Rabbim! Beni de çocuk yaşta öldürseydin de kâfir olup cehenneme girmeseydim.” diyebileceğini belirtir. Hocası bu itiraza karşılık veremez.Bu tartışma aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 12. sorudur.

20. Eşarilere göre Allah, kendi mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Her şey O’nun ilmi, dilemesi, iradesi ve kudreti etrafında şekillenir. Hiçbir şekilde O’na bir zorunluluk izafe edilemediği gibi O, tasarruflarında da sınırlandırılamaz. Bu yaklaşım, Eşarilerin aşağıdaki görüşlerinden hangisinin temelini oluşturur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Lisans DHBT 2 bölümündeki 13. sorudur.

Umarım DHBT SINAVI DENEME 5 ‘ den istifade edersiniz. DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir.

Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.

Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden geçirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 yorum
  1. Yasin Mahir diyor

    Allah Razı olsun İnşallah Hocam Çok Faydalı oldu bizim için ?