DHBT Deneme Testi 8

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile (DHBT) DHBT Deneme Testi 8 : Sekizinci  DHBT Deneme testimiz ÖSYM formatın da olacak şekilde hazırlanmıştır. Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 8 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. 

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm DHBT  sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır

DHBT 2 bölümü iste sizlerin mezunuyet durumlarına göre mezun olduğunuz lise-ön lisans-lisans düzeyinde sorular gelecektir. Bizlerin hazırlamış olduğu bu DHBT Deneme Sınavı 8 ‘de ağırlık olarak ön lisans ve lisans düzeyinde sorular hazırlanmıştır. DHBT 2 bölümü için.

DHBT Deneme Testi Sınavı alanında yaptığımız ve sekizinci  yayınladığımız bu DHBT Deneme testimizde önceki yıllardan DHBT sınavı soruları yoktur.Diğer deneme testlerimizde hepsi yayınlanmıştır.

Daha önceki DHBT Deneme Testlerimizi çözdü iseniz bugüne kadar DHBT Sınavlarında cıkmış olan tüm soruları çözmüş olmaktasınız.

Değerli ziyaretcilerimiz sizlerden bi önceki DHBT Deneme Testi 7 çok ağır sorular hocam diye yorum ve mesajlar atmaktasınız. Bu testimizi biraz kolaylaştırdık.Ama unutmayın ki DHBT sınavında bu tarz sorular gelecek.Klasik kalıplaşmış sorulardan ziyade ÖSYM formatında sorular geleceğini hep hatırlatıyoruz sizlere.Başarılar dileriz.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız alttaki bağlantıda…

DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Kısa bir hatırlatma yapalım yedinci DHBT Deneme Testimiz ide  yayınlamakla birlikte DHBT Dersleri ve Sınavları adına güzel çalışmalar yapmaktayız.Sizlerin takiplerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

DHBT çıkmış testler neden yok diyenlere kısa bir bilgilendirme ÖSYM tarafından yapılan DHBT Testlerindeki çıkmış soruların tamamını yayınlamak suç teşkil ettiği ve yasal olmadığı için bizler soruları serpiştirerek yayınlamaktayız.

Şimdi DHBT Deneme Testi 8. Sınavına Başlayalım.

1. Himyer kralı Zunuvas, Yahudiliğe geçmeyen Hıristiyanları “uhdud” ismiyle bilinen “ateş çukurlarında yaktırmıştır. Yukarıda anlatılan olay Kur’an’da hangi surede geçmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Yemen’de kurulan Himyer devletinin kralı Zunnuvas Yahudiliğe geçmeyen Hıristiyanları ateş çukurlarında yakmış olay Buruc suresinde anlatılmıştır.

2. Sözlükte, “doğru ve uygun olana yönlendirmek” anlamına gelen kelime terim olarak ise “ Allah’ın kulunda itaat gücünü yaratıp, onu, kendi nefsine bırakmaması” anlamına gelmektedir. Yukarıda tarifi yapılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Tevfik sözlükte, “doğru ve uygun olana yönlendirmek” anlamına gelirken terim olarak ise “ Allah’ın kulunda itaat gücünü yaratıp, onu, kendi nefsine bırakmaması”anlamına gelmektedir. Lutuf ve nusret kelimeleri de Tevfik ile ilişkilendirilir. Buna göre Allah’ın kullarına elçi göndermesi lütuftur.

3.Ülkemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda din öğretiminin zorunlu olmasının yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır. Tarihi süreç içerisinde isnad sisteminin kullanılmaya başlanması özellikle sahabe döneminde meydana gelen ayrılıkların derin ihtiaflara yol açması sonucunda insanların kendilerini haklı çıkarmak için hadis uydurmaya başlamaları olmuştur.

4. İbadetlerin yapılış şekilleri aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayanır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

5. İslam öncesi Arap toplumu; hürler, köleler ve azatlılar şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle , sahibi tarafından azat edilirse azat edenin azatlısı olur ve onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar, köleler gibi alınıp satılmazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip olmazlardı. Bu toplumsal statü, emeviler Dönemi’nde daha da genişletilmiş ve Arap olmayan yeni Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu parçada sözü edilen toplumsal statü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Ensab: Araplarda soy bilsisi ile ilgili bilgidir.* Mutayyebun: İslam öncesi dönemde Kureyş kabilesinden Abdümenafoğulları Mekke yönetimi ve Kabe hizmetlerinin paylaşımı ile ilgili olarak Abduddar ile ihtilafa düşmüş onlar ile olan mücadelelerinde biribirlerini destekleyeceklerine dair bir kaba konulmuş güzel kokulu bir sıvıya ellerini batırarak Kabe duvarına sürmüşlerdir. Bu yaptıklarından dolayı onlara “Mutayyebun” yani “güzel kokulular” denilmiştir.* Halif: İslam öncesi Cahili toplumda Araplar arasında yapılan ittifak yeminine “hılf” denilmekteydi. Bu anlaşmayı(Hılf) yapan kişiye ise “Halif” denilmekteydi.* Mevali: İslam öncesi Arap toplumunda azat edilen kölelere “Mevali” denilmekteydi. Bu toplumsal statü Emeviler döneminde genişletilmiş ve Arap olmayan Müslümanlar içinde kullanılmıştır.* Zımmi: Bu kavram İslam toplumuyla beraber geliştirilmiştir. *Buna göre kavram; İslam egemenliğine giren topraklardaki bulunan ve yaşama hakkı elde eden Ehl-i kitap için kullanılmaktadır.

6. Hariciliğe karşı bir tepki olarak gelişip varlığını sürdüren fırka aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ . 7 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Sâkin mim’den sonra be harfi harekeli geldiğinde dudak ihfası olur.

8. "(Melekler) 'bizler hamdinle Seni teşbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın' dediler." (Bakara, 2/30) Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılabilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap :

9. Bir kadının, kendisine akran ve emsal olan kadınlara verilen mehre ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

10.Aşağıdakilerden hangisi Hanefî fıkhının temellen - dirildiği, bu mezhebe ait görüşlerin delillerinin açıklandığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli eserdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır . el-Mebsût Hanefî fıkhının temellendirildiği, bu mezhebe ait görüşlerin delillerinin açıklandığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli eserdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi mesbuk olan kişinin sehiv secdesini nasıl yapması gerektiğini ifade eder?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

12.Bir kişi istediği bir şeyin olması halinde oruç tutacağını vakit ve zaman vererek adak adarsa aşağıdakilerden hangisi bu adağın adıdır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

13.Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

14.Zekât verilecek kişiler araştırılırken iki temel esasa göre araştırma yapılmalıdır. Birincisi zekât verilecek kişi mükellefin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden olmamalı, ikincisi ise zekât verilen yer kurum olmamalıdır. Yukarıda verilen bilgilere göre zekât verilecek kişi tespit edilirken bu iki şartın temel alınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap :B şıkkıdır.

15. عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: E şıkkıdır.Sâkin mim’den sonra bir buçuk elif miktarı tutularak ğunneli okunur.

16. Hanefi mezhebine göre fıtır sadakasının ramazan bayramının birinci günü fecirden sonra bayram namazından önce verilmesinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

17. Henüz tahsil edilmemiş malların zekâtı İslam dünyasında farklı değerlendirilmiştir. Geri alınma ihtimalinin olduğu alacakların zekâtının ödenmesi gerektiği ile ilgili görüş vardır. Ancak bir ameli mezhebe göre borçların tamamı aynıdır alınma ihtimali olan ve olmayan diye ayrılmaz. Dolayısıyla borçların zekâtının zekât mükellefiyeti getirmeyeceğini savunur. Çünkü tahsil edilmeyen alacak kişiye ait değildir. Kişiye ait olmayan malın da zekâtı olmaz. Aşağıdaki mezheplerin hangisinin çoğunluğu bu görüşü savunur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

18.Aşağıdakilerden hangisi yeminin kefaretinin hükmüdür?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19. İslam tarihinde Mutezile mezhebinin etkinliği çok ciddi bir yer tutar. Ancak Abbasiler döneminde belirli bir dönemin sonunda iktidarla karşı karşıya gelmeleri sonucu baskı ve şiddet görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İslam Tarihinde Abbasilerce Mutezili olanlara karşı yapılan baskıya verilen isimdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

20. Farz olan ramazan orucu için kişi eğer oruç tutamıyorsa en aşağı tutarda o yılki ramazan ayı gün sayısı kadar fidye öder. Yani ramazan 29 ya da 30 gün olarak değişebilir. Günlük fitreyi bu sayıyla çarpar ve öder. Fakat kişi fidyeyi ödedikten sonra iyileşirse ve oruç tutacak kadar sağlığına kavuştuğu taktirde bu kişinin aşağıdaki hükümlerin hangisini uygulaması gerekir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

Bundan sonraki testlerimiz DHBT 2 Bölümüne ait Testlerdir!

Correct! Wrong!

1- Tevessül Mutasavvuflar ve Şiiler arasında yaygındır. Şeyhlerden, velilerden yardım istemek/ Tevessül şirktir. Bundan derhal tövbe edilmelidir. Eğer tövbe edilmezse bu günahı işleyen öldürülür. Sadece Allah’tan yardım istenir. Tevessül ile ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Vehhabi düşünceye göre; Tevessül, “bir şeyi vesile, aracı kılmak” demektir. Birini/bir şeyi aracı kılmak şirktir. Şeyhlerden, velilerden yardım istemek şirktir. Bundan derhal tövbe edilmelidir. Eğer tövbe edilmezse bu günahı işleyen öldürülür. Sadece Allah’tan yardım istenir.

2- Tefsir tarihi sürecinde 19. yüzyıl sonrasında yeni tefsir ekolleri ortaya çıkmıştır. Toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara Kur’ân’dan çözüm üretmeyi amaçlayan; tefsir külliyatını ayrıntılarda kaybolmakla suçlayıp Kur’an’ın mesajına önccelik verilmesi gerektiğini savunan ve ilk temsilciliğini Muhammed Abduh ve Reşit Rıza’nın yaptığı tefsir akımının adı nedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Dirayet tefsiri ve İşari tefsir, klasik tefsir ekollerinden olup çağdaş tefsrilerden değildir. Çağdaş tefsirler içerisinde tanıtılan ekol ise İctimai tefsir ekolüdür.

3-Hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde dağınık hâlde bulunan hadis metinlerinin, herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın bir araya getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Yukarıda tanımlaması yapılan tedvin işlemidir. Kitabetül hadis, Peygamber a.s. ve sahabe devrinde hadislerin yazılması ve hadis yazarken dikkat edilecek kuralları ifade eder. Hıfzul hadis hadislerin ezberlenmesi, tasniful hadis ise karışık ve sıhhat durumuna bakılmadan bir araya getirilmiş hadis malzemesinin belli esaslara göre bir araya getirilmesini ifade eder.

4- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hristiyanlığın inanç esaslarını içerir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Hristiyanlıkta Evharistiya (Komünyon): Şükretmek anlamındadır. Hristiyan inancının ve ibadetinin temel taşını teşkil eden ve “şükretmek” anlamına gelen “evharistiya” olarak da bilinen Pazar ayini, Hz. İsa’nın ölmeden önce havarileri ile paylaştığına inanılan son akşam yemeğinin anısına yapılmaktadır. Hristiyan inancına göre bu yemek esnasında Hz. İsa, havarilere kendi vücudu ve kendi kanı olarak ekmek ve şarap vermiştir. Hristiyan ilahiyatçı Thomas Michel’in de belirttiği üzere, nasıl ki Tanrı ile İsrailoğulları arasında aktedilen ahid Sina dağında kurbanların kanlarının takdimi ile gerçekleşti ise Hristiyanlar da söz konusu ahdin İsa’nın kanı ile çarmıhta “kurban edilmesi” ile birlikte yeniden pekiştiğine inanmaktadırlar. Söz konusu ibadetin iki temel unsuru vardır. Bunlardan biri kutsal kitaptan -ki özellikle, İsa Mesih’in insanlığın günahlarına kefaret için kurban edilişini hatırlatacak- pasajların okunması ve birlikte yemeğin yenmesidir. Komünyon yemeği de denen ve ekmek ile şarabın paylaşılmasından oluşan bu kısımda, kurban edilen İsa Mesih’in eti ve kanının yenmesi ve içilmesi sonucunda İsa Mesih’in bedeni ile birleşildiğine (komünyon) inanılır.

5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi tarihî bir bilgi olarak doğrudur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Aleviler ve Bektaşiler tarih boyunca kendilerini İslam içinde görmüşler fakat Kur’an’ı ibadet dili olarak kullanmamışlardır.

6-“Theodor Herzl’in başı çektiği bu hareket seküler karakterlidir ve dinî hedefleri yoktur. Amaç, o günün politik milliyetçilik anlayışı çerçevesinde Yahudi kimliğinin yeniden oluşturmaktır. Bu akım mensuplarının Filistin’de bir Yahudi devleti kurma çabaları II. Abdülhamit’in karşı koymasıyla önce başarısız olur. Fakat İngiltere ve Amerika’nın desteğiyle David Ben- Gurion 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulduğunu resmen ilan eder.” Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: C şıkkıdır.

7- Kur’an-ı Kerim’de gerçek mutluluk ve mutsuzluk karşılığında kullanılan iki kavram aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

8- Abbâsîlerle Hâşimîler arasındaki ilk ihtilaf kimin döneminde ortaya çıktı?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Abbâsîlerle Hâşimîler arasındaki ilk ihtilaf Ebu Cafer Mansur döneminde ortaya çıktı.

9-“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış.” (Nahl 16/125) Bu ayette vurgulanan dini öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış.” (Nahl 16/125) ayeti kerimesinde vurgulanan dini öğretim yöntemi “davet yöntemi”dir. Davet, çağırmak, gelmesini istemek gibi anlamlara gelir.

10-Kitabu’l-Cilve/Tecelli Kitabı ve Mushaf-ı Reş/ Kara Kitap hangi mezhebe ait kitaplardır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Kitabu’l-Cilce/Tecelli Kitabı ve Mushaf-ı Reş/Kara Kitap Yezidilik mezhebine ait kitaplardır.

11-Hz. peygamber'e nispet edilen ve senedinin başından sonuna kadar sika raviler tarafından muttasıl olarak rivayet edilen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Güvenilir ravilerin muttasıl bir senetle peygamber a.s.’dan rivayet ettikleri hadis sahih hadistir. Mevkuf sahabeye ait söz iken maktu tabiine aittir. Mürsel tabiinin sahabeyi atlayarak peygamberden direk rivayet ettiği hadistir ve zayıf hadis türünde bir hadistir. Zayıf hadis ise uydurma olmayıp sahih veya hasen hadis özelliği gösteremeyen ve sened veya metninde bazı sıkıntılar bulunan hadistir.

12-İslam düşünce tarihinde mezhepler belirli konularda fikir beyan etmişlerdir. Beyan ettikleri bu fikirleri kendilerinin diğer oluşumlardan ayrılmasına neden olmuştur. Ancak fikirlerinde mezheplerinde ayrılmış olduklarının yansıra genel anlamda görüş birliğinde oldukları noktalar da olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin görüş birliğinde oldukları başlıklardan değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

13- Emevi Hanedanlığına son veren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

14-Arap alfabesi, birbirine benzeyen harflerin art arda sıralandığı bugünkü düzenine kim yada kimler tarafından getirilmiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

15- Aşağıdaki bilgilere göre İslam’ın oruç ibadetine yakın hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Yahudiler farklı amaç ve niyetlerle oruç tutarlar. Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görünce, bu orucun anlamını yani ne için tutulduğunu sormuştu. Yahudiler, bugünün büyük bir gün olduğunu; Allah’ın Mûsâ’yı ve İsrailoğulları’nı düşmanlarından bugünde kurtardığını ve Mûsâ’nın bu sebeple bugünde oruç tuttuğunu, kendilerinin bugünde oruç tutmalarının da bundan kaynaklandığını söyleyince, Peygamberimiz “Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım” demiş ve bugünlerde oruç tutulmasını emretmiştir (İbn Mâce, “Sıyâm”, 41).

16- İslam hukuku literatüründe ‘’hirâbe’’ kavramının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

17-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirîn dönemi Hanefî fukahası arasında en çok rağbet gören eserlerin başında gelmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: B şıkkıdır. Burhaneddin el-Merginânî’nin el-Hidâye adlı kitabı, Müteahhirîn dönemi Hanefî fukahası arasında en çok rağbet gören eserlerin başında gelmektedir.

18-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı toplu bir içtihat olarak değerlendirme düşüncesini desteklemektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

19-Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin en eski ve en önemli problemidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

20- Allah’a inanmak ve bunu dille ikrar etmek mümin olmak için yeterli değildir. Tevhid”in bir de ameli yönü vardır. Bu sebeple tevhid, kalble tasdik dille ikrar ve amelle olmalıdır. Tasdik, ikrar ve amelden birisi eksik olursa insan Müslüman sayılmaz. Şirk ve bid’at gibi konularda “Tevhid” görüşü çerçevesinde ele alınmaktadır. Şirk, tevhid’in zıddır. Şirk, büyük, küçük ve gizli olmak üzere üç çeşittir. Kitap ve sünnette olmayan her şey bid’at’tir. Mezar ve türbe ziyaretleri bid’at’e örnektir. Yukarıda görüşleri anlatılan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Vehhâbî inancının temelini “tevhid” prensibi oluşturmaktadır. Şirk, bid’at ve şefaat gibi konular da “Tevhid” görüşü çerçevesinde ele alınıp değerlendrilir. Onlara göre kullukta Allah’ı bir tanımak anlamındaki Tevhid, Peygamber’in bildirdiği en büyük farzdır.

DHBT  Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir.Hiçbir şekilde ücret alınmamakla birlikte sitemize üyelikte gerektirmez. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden geçirsin diye. 

DHBT Deneme Testimizde Öğretmenlik alanında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DKAB ve İlahiyat tarzında Ösym Formatında sorulardan yararlanılmış olup hazırlanmıştır. Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir.

Allah razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğiniz  için teşekkür ederiz. Daha fazla soru  ve güncel bilgileri Facebook Sayfa ve Gruplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz.

 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.