Nikah Duası Nedir ve Nikah Nasıl Kıyılır ?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Nikah duası, DHBT Mülakat sınavlarında sorulmaktadır. Özellikle imam adaylarının DHBT Mülakat sınavı için ezberlemeleri kendilerine büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. Ola ki Diyanet işleri Personel Alımı Mülakat sınavında sorulmasa bile adayların görevlerinde mutlaka bir gün karşılarına çıkacaktır.

DHBT Mülakat Sınavlarında yarısını da okuyabilirsiniz. Tamamını okumanız daha eftaldir. Birebir vereceğimiz Nikâh Duasını okumak şart değildir. Konuya uygun biçimde ekleme ve çıkarma yapılabilir.

Biz DHBT Dersleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığının Metinlerini eklemeyi uygun görmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İmam Hatip Liselerinin Dualar ve Hitabet Kitabında Nikah Duası Metninde Ufak Değişiklikler olabilir.

DHBT Mülakat veya Diyanet İşleri Başkanlığı Mülakatlarında sizlere genelde direk Nikah Duasını oku şeklinde soru sormaz hocalarımız.İlk etapta “Nikah Nedir ? Nikahın önemi hakkında ne düşünüyorsun ? Evlimisin ?” ve benzeri sorular yöneltebilirler.

Nikah Hakkında Kısa Bilgi

Nikah; aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder.

Kuran-ı Kerim’de, insanlar için kaynaşıp huzur bulacakları kendi türünden eşler yaratıp aralarında sevgi ve merhamet meydana getirmesi Allah’ın kudretinin kanıtları arasında sayılmış (er-Rûm 30/21), mecazi bir anlatımla eşlerin birbiri için elbise konumunda olduğu belirtilmiş (el-Bakara 2/187), çeşitli şekillerde evlilik teşvik edilmiş (en-Nahl 16/72; en-Nûr 24/32), neslin bozulmasına yol açacak gayri meşru ilişkiler yasaklanmıştır (el-İsrâ 17/32).

Diğer taraftan Kur’an’da nikah akdi erkek tarafından kadına verilen sağlam bir teminat olarak nitelenmiş (en-Nisâ 4/21), evlenemeyenlerin bu imkanı buluncaya kadar iffetlerini korumaları istenmiş (en-Nûr 24/33), böylece evliliğin büyük sorumluluk gerektiren bir kurum olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Erkeklerin kadınlar üzerinde olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde mâruf ölçüsü içinde haklarının bulunduğu, ailenin geçiminden sorumlu olan kocanın evin reisi konumunda olduğu (el-Bakara 2/228, 233; en-Nisâ 4/34; et-Talâk 65/6-7), mehrin kadın için bir hak olarak görülmesi gerektiği ve malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabileceği belirtilip kadınlarla iyi geçinilmesi istenmiştir. (el-Bakara 2/237; en-Nisâ 4/4, 19, 32-33)

Evliliği kendisinin ve önceki peygamberlerin sünneti olarak niteleyen Resûl-i Ekrem (Buhârî, “Nikâḥ”, 1; Tirmizî, “Nikâḥ”, 1), imkânı olanları evlenmeye teşvik etmiş, evliliğin iffeti korumada ve neslin devamında önemini vurgulamış (İbn Mâce, “Nikâḥ”, 8; Ebû Dâvûd, “Nikâḥ”, 1), evliliğin kalıcı olması ve mutluluk içinde sürmesi için eşler arasında denkliğe dikkat edilmesini ve evlenmeden önce eşlerin birbirlerini görmelerini tavsiye etmiş (Buhârî, “Nikâḥ”, 15; İbn Mâce, “Nikâḥ”, 6), velisiz nikâh yapılmamasını (Buhârî, “Nikâḥ”, 36), fakat mutlaka kadının da rızasının alınmasını istemiş (İbn Mâce, “Nikâḥ”, 11) ve evlilik ilişkisinin ciddi bir sebep bulunmaksızın sona erdirilmesinden Allah’ın hoşnut olmadığını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, “Ṭalâḳ”, 3; Nesâî, “Ṭalâḳ”, 34).

Sünnette, en az iki şahit huzurunda alenî olarak (Ebû Dâvûd, “Nikâḥ”, 19) gerçekleştirilmesi istenen nikâh akdi belli bir merasime tâbi tutulmamış, ancak evliliğin ilân edilmesi, bir konuşma yapılması, bu vesileyle dost ve akrabaya ziyafet verilmesi, def vb. aletlerle eğlenilmesi tavsiye edilmiştir. (Buhârî, “Nikâḥ”, 67, 68, 71; Müslim, “Nikâḥ”, 96-98; Ebû Dâvûd, “Nikâḥ”, 32; Tirmizî, “Nikâḥ”, 6)

Düğün dolayısıyla verilen yemeğe “velime” adı verilmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) velimeyi tavsiye etmiştir. Velimede gösteriş ve israftan uzak durarak herkes kendi imkânları çerçevesinde ikramda bulunmalıdır.

Nikah bir anlaşma, sözleşme ve akittir. Bu sebeple nikah için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan birisi yerine getirilmezse nikah sahih olmaz.

  1. Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması.
  2. Tarafların irade beyanı. Evlilik akdini kabul ettiklerine dair eşlerin “kabul ettim” şeklinde ifade etmeleri.
  3. Nikâhın duyurulması, gizli bırakılmaması.
  4. Kızın velisinin izninin olması. (Bu hüküm Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göredir.)
  5. Şahitlerin hazır olması. Bu şahitler, ergenlik çağına ermiş, aklı başında iki erkek veya bir erkekle iki kadın olmalıdır. Yani şahitlikte mutlaka en az bir erkeğin bulunması icap eder.

Sadece resmî nikah yeterli midir?  Sadece resmî nikahı olanlar Allah katında evli sayılır mı?

Nikâh dinî bir müessesedir ve belli şartları vardır. Aynı şart ve esaslar resmî nikahta, yani belediye memuru tarafından kıyılan nikahta mevcutsa nikah geçerlidir. Yine kişisel hakların korunması ve Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına göre Dini Nikah Resmi Nikah Kıyılmadan kesinlikle kıyılmamalıdır. Bu yasal bir suç olmakla birlikte Devletin Yönetim şekli ve kanunları bağlayıcılığı bakımından ilk etapta resmi nikah kıyılmalıdır. Aksi takdirde olası bir anlaşmazlıkta taraflar özellikle hanım kardeşlerimizin mağduriyetleri meydana gelmektedir.

Nikah Nasıl Kıyılır?

Nikah merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az bir âyet ve hadis zikrederek, nikah sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şu ayet ve hadisin mealleriyle beraber okunması güzeldir:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَٓائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَـرَٓاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Sizden bekar olanları, köle ve cariyeleriniz arasından durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksulluk içinde iseler Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir.” (Nur Suresi 32. ayet)

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

“Nikâh benim sünnetimdir. Her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (Buhari, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 5)

Daha sonra Hanım Kardeşimize dönülür ve şu soru sorulur :

“…………… hanım! Allah’ın emri Peygamberimizin sünneti ve İmam-ı Azam hazretlerinin içtihadı üzere ve aranızda kararlaştırdığınız ………… mehr-i muaccel veya mehr-i müeccel ile, hazırda bulunan şahitlerin şehadetiyle …………… oğlu ……………’yı (erkeği ana adı ile söyler) kocalığa kabul ettiniz mi?”

Kız, “Evet kabul ettim” derse, “Ettin mi?” diye 2 kez daha sorar.

Sonra Erkeğe dönülür  ve şu sorulur :

“…………… bey! Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti ve İmam-ı Azam hazretlerinin içtihadı üzere ve aranızda kararlaştırdığınız ………… mehr-i muaccel veya mehr-i müeccel ile, hazırda bulunan şahitlerin şehadetiyle …………… kızı ……………’yı (kızı ana adı söyler) zevceliğe kabul ettiniz mi?”

Erkek, “Evet kabul ettim” derse, “Ettin mi?” diye 2 kez daha sorar.

Şahitlere sorulur:

“Şahitler! Siz de Allah rızası için bu akde şahit misiniz?”

Şahitler, “Evet, şahidiz.” dedikten sonra “Ben de sizin nikahınızı kıydım” der ve şu duayı okur (Bu dua Diyanet İşleri Başkanlığının da yayınladığı, en çok okunan nikah duası metnidir):

Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alındıktan sonra aşağıdaki duayı okunur:

Nikah Duası Arapca Metni

00:0

Okunuşu: el-hamde lillâhi vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlina Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehüme kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fatımetez-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünün vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Anlamı: “Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah’a sığınırız.Bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)  ) el Fatiha ve Salavat”

Nikah dualarını aynı zamanda bilgisayarınıza tek sayfa olarak bilgisayar veya telefonunuza indirerek istifade edebileceğiniz gibi çıktısını alarak da yararlanabilirsiniz. Nikah Duasını Tek Sayfa İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. (Diyanet Görevlileri için DİBYS Sisteminde Metin Mevcuttur.)

Yüklemek İçin Tıkla
Nikah Duası

173,40 KB

Nikah Duası Nedir ve Nikah Nasıl Kıyılır ?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir