Sözleşmeli İmam Hatipleri Mesleğe Hazırlık Eğitim Programı ✅

featured

I. PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Sözleşmeli imam-hatiplere yönelik hazırlanan mesleğe hazırlık eğitim programı ile personelin;
1. Başkanlık teşkilatını tanıması,
2. Ana hatları ile mevzuat bilgisine sahip olması,
3. Görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve formasyona sahip olması,
4. Görev şuuru ve kurumsal aidiyet bilinci kazanması,
5. Tecrübe sahibi meslektaşlarının rehberliğinde bilgi, görgü ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

II. PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARI

1. Programın uygulanmasında “Dersler ve Krediler Tablosu” esas alınır.
2. Derslerin haftalık dağılımı, kursun süresi ve öğrenme alanlarının kredileri göz önünde bulundurularak dengeli bir biçimde yapılır.
3. Sınıflar kursun ilk gününde yapılacak seviye tespit sınavına göre oluşturulur.
4. Eğitimde kullanılacak yöntem ve tekniklerde işlevsellik esas alınır.
5. Kursiyerlerin gelişim düzeyleri takip edilerek, yeterli olmadıkları hususlar kendilerine fark ettirilir.
6. Yapılan eğitim etkinliklerinde zamanı verimli kullanma ilkesi daima göz önünde bulundurulur.
7. Eğitimin bir süreç olduğu ilkesinden hareketle kursiyerlerin zaman içerisindeki ilerlemeleri
dikkate alınarak, öğretim hedef ve beklentileri bu ilke doğrultusunda belirlenir.
8. Eğitim-öğretim sürecinde çeşitli görsel-işitsel araç-gereçlerden yararlanılır.
9. Öğrenme-öğretme etkinliklerine mümkün olduğunca bütün kursiyerlerin aktif katılımı sağlanır.
10. Kursiyerlere daha fazla uygulama imkânı sağlamak için kalabalık sınıf ortamları oluşturmaktan kaçınılır.
11. Öğrenmenin bütün aşamalarında uygun ölçme ve değerlendirmelere yer verilir.
12. Her bir kursiyer için özellikle Kur’an-ı Kerim, imamlık-müezzinlik becerisi gibi uygulam ağırlıklı alanlara yönelik gelişim düzeylerini takip etmek üzere bilgi fişleri tutulur.
13. Her alanla ilgili kursiyerlere ileri okuma listeleri hazırlanır.
14. Kursiyerlerin görev şuurunu ve motivasyonlarını artıracak ayrıca sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere yer verilir.
15. Din hizmetlerinin etkin yürütülmesine katkı sağlamak üzere tespit edilen ayet ve hadislerin
kursiyerler tarafından ezberlenmesi sağlanacaktır.
16. Program süresince teorik bilgilerin kursiyerlerde kalıcı davranışlar haline gelmesini sağlamak için cuma günlerinde uygulamaya dönük etkinliklere yer verilir. Cuma günleri ders programı bu amaca hizmet edecek şekilde planlanır.
17. Müftülüklerle yapılacak plan ve program dâhilinde kursiyerlerin sabah namazı buluşmaları, cami dersleri vb. programlara katılımları sağlanacak böylece cami merkezli din hizmetleri programları hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanmaları hedeflenecektir.
18. İmamlık ve Müezzinlik Formasyonu ile Hutbe-Vaaz Hazırlama ve Sunma derslerinde yer alan ezan, müezzinlik, namaz kıldırma, hutbe, vaaz gibi uygulamaların öncelikle camilerde gerçekleştirilebilmesi için il/ilçe müftülükleri ile koordineli hareket edilir.
19. Her bir kursiyer tarafından gerçekleştirilen uygulama etkinlikleri ekte yer alan formlar çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.
20. Kursiyerle öğretici arasındaki iletişimi güçlendirmek, kursiyerin eğitim görevlisinin bilgi ve tecrübesinden daha fazla faydalanmasını sağlamak, alanlarla ilgili elde edilen bilgilerin beceri haline gelmesini temin etmek amacıyla kursiyerler küçük çalışma grupları halinde eğitim görevlilerine dağıtılır.

Dhbt Dersleri 1

Sözleşmeli imam hatip adaylarının alacakları eğitim klavuz olarak yayınlanmıştır.Klavuzu okuyaraı bilgi sahibi olabilirsiniz. Takıldığınız  yer olursa sorabilirsiniz. Klavuz  linki : http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/HizmetIciEgitimProgramlar/S%C3%B6zle%C5%9Fmeli%20%C4%B0mam-Hatiplere%20Y%C3%B6nelik%20Mesle%C4%9Fe%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Program%C4%B1%20-%202016.pdf

Sözleşmeli İmam Hatipleri Mesleğe Hazırlık Eğitim Programı ✅

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir