DHBT Deneme Sınavı 1

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile DHBT Sınavı Deneme Testi 1 : İlk deneme testimiz ÖSYM formatında olacak şekilde hazırlanmıştır. Yine DHBT Deneme Sınavı Testi 1 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse.

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 Bölümünüde açıklanmıştır. 

Dileyen tekrardan göz atarak yukarıdaki kırmızı yazı ile ilgili yere tıklayarak DHBT Sınavında sorumlu olduğumuz konulara tekrardan göz atabilir.

Sözü daha fazla uzatmadan bu giriş bilgisinden sonra artık DHBT Deneme Sınavı 1 ‘ i online olarak çözebilirsiniz.

1. 'Allah evlat edinmemiştir;O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur.Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı.Allah onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.'(Müminun 23:91) Bu ayeti kerime aşağıdaki hangi ısbat-ı vacip deliline örnektir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

2. “Büyük dinimiz çalışmayanın, insanlıkla ilgisinin olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı inançsız olmak sanıyorlar. Asıl inançsızlık onların bu inanışıdır.” Yukarıdaki parçada, genel olarak dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

3. I- Mus’ab b. Umeyr’in Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilmesi II- Zeyd b. Sabit’in vahiy katipliği yapması III- Üsame b. Zeyd’in ordu komutanı olarak tayin edilmesi IV- Muaz b. Cebel’in öğretmen ve kadı olarak görevlendirilmesi Hz. Peygamber tarafından, söz konusu görevlerin verildiği bu sahabîlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

4. Hz.Muhammed ,kendi uygulamalarıyla ve zekat memurlarına vermiş olduğu talimatlarla hangi mallardan nasıl ve ne şekilde zekat tahsil edileceğini müslümanlara öğretmişltir.Bu uygulamalar ve talimatlardan hareketle fıkıh alimleri bir malın zekata tabi olma şartlarını tespit etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

5. İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

6. Cenaze namazının hükmü nedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

7. İslam’ın hac merkezi Mekke’dir. Kur’an-ı Kerim’de, Al-i İmrân suresi, 96. ayetinde, “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.” buyrularak Kâbe’nin Müslümanların kutsal mabedi olduğu vurgulanır. İslam’da hac, Kurban Bayramı günlerinde Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanların Allah’ı anmasını, ona şükretmesini ve dua etmesini amaçlayan bir ibadettir. Bu nedenle hac ibadeti için ilk olarak mikat sınırında ihrama girilir. Buna göre hac hangi yasakla başlar ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır. İhram yasakları hac ibadetinde başlar. Hac ibadetinde ihram yasaklarının dışında yasaklar konulmaz. İhram dikişlı olamaz. Erkekler başlarını örtmez. Kadınlar da yüzleri örtmez. Traş olunmaz. Tırnak kesilmez. Koku sürülmez. Şehvetli söz söylenmez. Cinsel ilişki olmaz. Kavga olmaz vb.

وَالصَّيْفِ . 8 kelimesinin sonunda hangi tecvîd kuralı vardır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

مِنْ خَيْرٍ . 9 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

10. Kur’an’da Mekke’ye ne ad verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

11. İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

12. Hangisi mutezilenin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biridir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi temyiz gücünün fazla olması karşısında ortaya çıkan ahlaki hastalıktır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

14. “Farz, namazlardan önce veya sonra Hz. Peygamber`in sünnetine uyularak kılınan namazlardır” cümlesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

15. “Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

16. İnsanların doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü öğrenebilmeleri, Allah’la olan ilişkilerini doğru bir şekilde sürdürebilmeleri için başvurabilecekleri en önemli kaynak, Allah’ın peygamberine göndermiş olduğu ilahî kitap Kur’an’dır. Allah’a inanma, onun emir ve buyruklarını öğrenme ve onunla iletişim kurabilmenin yolu, Kur’an’dan geçer. Ancak onu okuyarak Allah hakkında bilgi alabilir, bizlere neler söylediğini ve bizlerden neler istediğini öğrenebiliriz. Yukarıdaki paragrafta Kur’an’ın hangi özelliği anlatılmamıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

17. Kur’an, Allah’ın Hz. Muhammed’in şahsında tüm insanlığa olan hitabıdır. İnsanların bir benzerini ortaya koymada aciz kaldıkları eşsiz bir ifade üslubuna sahiptir. Hz. Muhammet’in peygamberliğini kapsayan yirmi üç yıllık bir zaman diliminde gönderilmiş ve kayda geçirilmiştir. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde iki kapak arasında toplanmış, Hz. Osman Dönemi’nde de çoğaltılmıştır. Her devirde yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan geniş bir topluluk tarafından nakledilerek günümüze ulaşmıştır. Bu parçada Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

19. Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

20. Namazın sıhhatine engel olan “katı necâset miktarı” aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

20.Sorudan sonraki sınav DHBT Testlerimiz DHBT 2 bölümü derslerinden hazırlanmıştır.Ağırlık olarak İlahiyat Ön Lisans formantın da hazırlanmıştır.

Correct! Wrong!

1. İslam mezhepleri tarihi edebiyatının en önemli eserleri, el-Fark beyne’l-Fırak: Abdülkâhir Bağdâdî (v. 429/1037); el-Milel ve’n- Nihal: Şehristânî (v. 548/1153); Osmanlıda İbn Kemal (v. 940/1533), Birgivî (v. 979/1571) gibi yazarlar ve eserleriyle Hanefî-Maturîdî yazım geleneğini takip etmişlerdir. Mezhepler tarihi yazıcılığında küçük hacimli eserlere makâlât denir. Belli fikirler etrafında toplananlara ise ashâbü’l-makâlât denir. Mâturîdî (v. 333/994) makâlât türünden eseri günümüze ulaşmamıştır. Makâlâtü’l-İslamiyyîn adlı kitap en önemli mezhepler tarihi kitabıdır. Bu eser aşağıdakilerden hangisine aittir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi : Ebu’l-Hasen el-Eş’ari’nin bu eseri, İslam mezhepleriyle ilgili îlk klasik kaynaklardan biridir. 873 yılında Basra’da doğduğu kabul edilen yazar, önceleri Sünnî alimlerden ders almış ancak sonra annesinin Mutezile bilginlerinden Ebu Ali el-Cubbai ile evlenmesinden sonra, ondan kelam dersleri almıştır. Kırk yaşına kadar Mutezile mezhebinin görüşlerini savunmuş ancak 912 yılında Mutezile’den ayrılıp ehl-î Sünnete intisap ettiğini açıklamıştır. Bu aşamadan sonra Ahmed b. Hanbel’in yöntemini benimseyen ama aradığını burada dâ bulamayan eI-Eş’ari inanç İlkelerini akılla desteklemekle birlikte nassı ön plana çıkaran üçüncü bir yöntem, benimsemiştir. Böylece daha sonra Sünnî kelam denilecek olan bir düşünce tarzının Mâtüridi paralelinde gelişmesine neden olmuştur. Gerek mezhepler tarihi gerekse İslam felsefesi hakkında bir başvuru kitabı olan ilk Dönem İslam Mezhepleri’nde Eş’arî, şahsi kanaatini belirtmeden İslam mezheplerine dair son derece ilginç bilgiler aktarmaktadır.

2. İslam mezhepleri içerisinde ; - görüşlerini,liderlerinin müceddid ve peygamber olduğu iddası üzerine kuran.-kalemle cihad fikrini öne çıkaran.-günümüzde İngiltere ve Hint' alt kıtasında faliyet gösteren. - mezhep aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi müfessirlerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

4. Türkiye’de meâl çalışmalarının geçtiğimiz asrın son çeyreğinde artış göstermesi, meâlcilik hareketi olarak değerlendirilen bir gelişmeye dikkatleri çekmiştir. Meâlcilik hareketi Kur’ancılık, olarak ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır. Hap bilgi : Meâlcilik hareketi Kur’ancılık, olarak ilk kez Hint Alt kıtasında ortaya çıkmıştır. Abdullah Çekrâlevî tarafından geçtiğimiz asrın başında kurulan Ehl-ü’z-Zikr ve’l-Kur’an hareketi, Hind Müslümanları başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde kendisine taraftarlar bulmuştur. 1970’li yıllarda Seyyid Kutub’un Türkçe’ye tercüme edilen Fi Zilâli’l- Kur’an adlı tefsîri ile Yoldaki İşaretler adındaki kitabı, daha sonra neşredilen Mevdûdî’nin Tefhîmu’l-Kur’an’ı ile Kur’an’da Dört Terim’i ve usûl sahasında İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsîr Usûlü, Türkiye’deki meâlci kesimi derinden etkilemiştir.

5. Kur’an’ın dil bilgisi yapısını inceleyen ilim dalına denir. Buna göre Kur’an kelimelerini ve cümlelerini gramer yönünden incelemekte ve tahlil etmektedir. İslam âlimleri Kur’an’ın doğru olarak tefsîr edilmesine katkı sağlamak için Kur’an’ın gramer yapısı ve i’rabı üzerine, tefsîrler yanında çok sayıda detaylı müstakil eserler telif etmişlerdir. Bu ilme ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Hap bilgi : Üslûbu’l-Kur’an, Kur’an’ın üslubu denildiğinde ise mesajlarını, hükümlerini, tespitlerini, öykülerini vs. anlatırken izlediği anlatım tarzı, ifâdey-i merâm yöntemi anlaşılır. Esbâb-I Nüzûl, “Nüzul sebepleri” anlamına gelen bu ifadedir. Nesh, herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırması anlamındadır. Kasasu’l-Kur’an (Kur’an Kıssaları)demektir.

6. Hadis alimleri , tabiinden olan kimselerin Hz.Muhammed'e ait olduğunu iddia etmeksizin söyledikleri bazı sözlere özel bir önem atfetmiş ve bunları hadis türleri içerisinde değerlendirmiştir.Süfya b.Uyeyne'nin ''Salih insanların anıldığı yere rahmet iner.'' şeklindeki sözü buna örnek oluşturmaktadır.Bu parçada bahsedilen hadis türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir.

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

7. Hz. Muhammed Benû Kureyza’yı te’dibe giderken “Acele edin namazı orada kılacağız” buyurdular. “Acele” sözünden bazı sahabî “Allah Rasûlü acele edip Kureyzaoğulları yurduna varmamızı ve namazı orada kılmamızı istiyor” manâsını çıkarıp hemen yola çıktılar ve namazı orada kıldılar. Diğer bir kısım sahabî ise “Hayır, Allah Rasûlü acele etmemizi istiyor; yoksa namazı burada da kılabiliriz” ma’nâsını çıkararak namazlarını kılıp da gittiler. Mes’ele Allah Rasûlü’ne götürüldüğünde her iki grubun yaptığını da tasvib buyurdular. Buna göre parçada anlatılan olay hangi sünnet grubunda değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

8. Buhari , Salih isimli eserinde senet zikretmeksizin ''Mücahid şöyle demiştir ; Utanan da büyüklenen de ilim sahibi olamaz.'' şeklinde bir rivayete yer vermiştir.Bu verilen rivayet aşağıdaki hadis türlerinden hangisine örnek oluşturmaktadır.

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

9. Geçmişe takılıp kalmadan her an yenilenen hayatın getirdiği sorunlara nasıl cevap bulunabilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

10. Cüneyt Bey , eşi Esma Hanım'ı ikinci çocuklarına yedi aylık hamile iken bain talak ile boşar.Boşamadan bir ay sonra Esma Hanım iddet beklemekte iken eşi Cüneyt Bey trafik kazası sonucu vefat eder.Buna göre Esma Hanım'ın iddeti ne zaman sona erer ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

11. “Bârakallahü lenâ...” diye başlayan hutbedeki dua hangi bölümde okunur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi vaaza başlama duası arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

13. İstihâlenin kendiliğinden gerçekleşmesiyle iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi arasında fark gözetmeyen görüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

14. “Kur'ân’da yasaklanan içki içmektir; votka, içki olmadığından haram da değildir.” Bu düşünce hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi fıkhî açıdan doğrudur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

15. Kredi kartı kullanıcısı (müşteri) ile alacağını kart yoluyla tahsil eden taraf (işyeri) arasındaki ilişki, alacağın tahsil edilmesi bakımından ne tür bir ilişkidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

16. Cami mûsikisi olan minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlardır. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunurdu. Yukarıda bahsedilen dua aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

17. İlk İslam filozofu ve Meşşâî okulunun kurucusudur. Kelâmın Mu‘tezile elinde bağımsız bir ilim olarak şekillenmesi döneminde yaşamış olan bu filozof, Basra’da bulunduğu sırada bu mezhebin Basra kolundan büyük ölçüde yararlandığı ve diyalektik alanındaki ilk zihnî disiplinini burada kazandığı düşünülmektedir. Anlatılan parçada sözü edilen filozof kimdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

18. “Kişinin hiç emek harcamadan kendini olayların akışına bırakması, başarı veya mutluluğun ayaklarına gelmesini beklemesi doğru değildir.” Bunu sağlamak ancak aşağıdakilerle hangisiyle sağlanır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19. “İnsanlar evrendeki varlıkları önce canlı olarak tasavvur etmişler, ardından evrendeki olayları yöneten çeşitli tanrılara inanmışlardır.” Yukarıdaki düşünceyi savunan görüşler aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

20. Diyanet İşleri Başkanlığımız aşağıdaki hangi tarihlerde kurulmuştur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Çıkmaz demeyelim arkadaşlar sonuçta Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmak icin bu sınavalara giriyoruz. En azından çalıştığımız kurumun kuruluş tarihi aklımızın bir köşesinde bulunsun.

Değerli arkadaşlar DHBT Deneme 1.Sınavı soruları ilk 20 adet soru DHBT 1 i kapsarken DHBT 2 ise ( 21.ve 40  ) yani alttaki kısımdaki birinci 1. sorudan yirminci 20. DHBT 2 sorularını kapsamaktadır. DHBT1 ilk 20  diğer DHBT 2 bölümü ise ikinci 20 sorularıdır …

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatında hazırlanmıştır. Umarım DHBT DENEME SINAVI 1 den istifade edersiniz.

DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir.Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğinizde açılmaktadır.

Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi icin ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden geçirsin diye.

Umarım bu üçretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğidiniz için teşekkür ederiz.

Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak.DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 Yorumlar
 1. ismet diyor

  evde bilgisayar olmadığı için dışarıdan bu soruların çıktısını alıp hanım evde çalışsın diye başka bir formatta gönderemezmisiniz

  1. dhbtdersleri diyor

   hocam hangi formatta istiyosunuz nasıl gönderelim.

 2. ismet diyor

  daha kolay nasıl çıktı alınır bu durumda yazıcıya gönderemiyorum

  1. dhbtdersleri diyor

   indirdiğiniz tüm dosyalar yazıcıya gider ctrl ve p tuşuna basın.

 3. ismet diyor

  evde bilgisayar yok dışarda bu soruları ve cevapların çıktısını nasıl alabilirim hanım da sınava girecek PDF yada başkaca rahat yazıcıdan alabileceğim bir formatta soruları verseniz olmaz mı buradan çıktı alamıyorum da

  Teşekkür ederim

  1. dhbtdersleri diyor

   yazıcınız varsa anca cıktısını alabilirsiniz.