DHBT Deneme Sınavı 2

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile DHBT Deneme Testi -2 : İkinci DHBT deneme testimiz ÖSYM formatında olacak şekilde hazırlanmıştır.Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 2 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. 

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Dileyen tekrardan göz atarark yukarıdaki kırmızı yazı ile ilgili yere tıklayarak DHBT Sınavında sorumlu olduğumuz konulara tekrardan göz atabilir.

Sözü daha fazla uzatmadan bu giriş bilgisinden sonra artık DHBT Deneme Sınavı 2 ‘ i online olarak cözebilirsiniz.

Değerli arkadaşlar DHBT Deneme 2.Sınavı soruları ilk 20 adet soru DHBT 1 i kapsarken DHBT 2 ise ( 21.ve 40  ) yani alttaki kısımdaki birinci 1. sorudan yirminci 20. DHBT 2 sorularını kapsamaktadır. DHBT 1 ilk 20  diğer DHBT 2 bölümü ise ikinci 20 sorularıdır.

1. Bazı kaynaklara göre Mekke de fil olayı Hz. Peygamber( as)’in doğumundan yaklaşık 2 ay önce görülmüştür. Araplar bu olayı milat kabul etmişler buna fil yılı demişlerdir. Olayın akabinde de Mekke’de bölgede hiç görülmeyen bir salgın hastalık görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan sonra görülen hastalığın adıdır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

2. Hz. Peygamber (as)’in öz annesinin haricinde ilk olarak emziren kişi kimdir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ . 3 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

وََتبَّۜ . 4 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

5. İlk müslümanlara ne denir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde nisab şartı yoktur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Not:Arkdaşlar cevab seçeneğini a şıkkından başka işaretledi iseniz dikkat edin. Bu soru basit gibi görünse de düşündüren ve hataya sevk eden bir sorudur.İlk etapta bende yapamadım.

7.Zerai, bir yere götüren vesile, yol anlamına gelen “zerî’a” kelimesinin çoğuludur. Aslında yasak olmayan bir şey bazen yasak olan bir sonuca götürebilir. Böyle durumlarda kötülüğe götüren yolun kapatılmasına sedd-i zerai denir. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitki ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altına alınması gibi. Buna göre helale vesile olan şeylere sevk etmeye ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi : Bu delilin Mâlikî usulünde öne çıkması, mezhep fıkhında akid ve hukukî işlemlerde niyet, kasıt ve sâike özel bir önem atfedilmesiyle ve makāsıd düşüncesiyle bir bütünlük arz etmektedir. Mâlikî fıkhı, sedd-i zerâi‘ kavramından hareketle “fethu’z-zerâi‘” olarak adlandırılan ve “aslında câiz olmayan bazı tasarrufları bir maslahata vesile oldukları için câiz görme” anlamına gelen prensibi de benimsemiştir. Bu prensibi istislâhın bir yönü olarak kabul etmek de mümkündür. Meselâ Müslüman esirleri kurtarmak amacıyla ele geçirilen düşman mallarından fidye vermenin câiz olduğu görüşüne söz konusu delil kullanılarak varılmıştır.

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanım da örnek de doğrudur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

10. İslam dini aklı kullanmaya, tefekkür ve özgür irade sahibi olmaya büyük değer verir. Taassup ise muhalife karşı itidal ve hoşgörüden uzak, sert tutumlar ve aşırı dinî görüşleri tetikler. Taassup ve bir inanca körü körüne bağlı kalma ya da şartlanma hali, hoşgörü, tahammül gösterme ve ötekine saygı gibi değerleri ortadan kaldırır. Şiddet dilinin benimsenmesi düşüncelerin tükenmesi ve uygarlık bakış açısının kaybolmasını da beraberinde getirir. Bu neye yönelmenin nedeni olabilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Çözelim mi 🙂 Bilgisizlik ve körü körüne taklitçiliktir. Halk arasında ihtilafların çok olması bilgisizliğe dayanır. İslam dininin yüceliklerini ve insana verdiği değeri bilmeyen cahil kimseler körü körüne kendilerinden öncekilere bakarak aynı kanaat ve fikirleri paylaşmayan, İslam dinini kendilerinin anladıklarından farklı anlayan şahısları dışlamaktadırlar. Maddi servet ile manevi nüfuz ve şöhret elde etmek için başkalarını tekfir etmek çok çirkindir. Kendinin yükselmesi için nefsinde istidat ve irade bulamayanlar başkalarını suçlayarak layık olmadıklara yerlere gelmeye çalışırlar.

11. Kur’an’da ifade edilen, dış ve iç âlemin varlıkları arasında görülen düzen, ahenk ve güzellik yüce bir yaratıcının varlığına en açık delil olarak sunulmaktadır. Buna ne denilmektedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Hap bilgi :Âfâk, ufuk kelimesinin çoğuludur. Âfâka nispet eki eklenerek yapılmış bir kelime olan âfâkî kelimesi kelâm, felsefe ve psikoloji ilimlerinde objektif (nesnel) karşılığı olarak kullanılmaktadır. Âfâkî kelimesiyle genellikle “dış dünya ile ilgili olan, bireyin şahsî görüş ve inançlarından bağımsız olarak gerçekliği bulunan, herkesin izleyip gözleyebileceği reel durumlarla ilgili olan şey” kastedilmektedir. Âfâkî kelimesinin karşıtı enfüsî (sübjektif) kelimesidir. Kur’an’da âfâk ve enfüs kelimeleri karşıt kavram olarak bir arada geçmektedir. “Gerek âfâkta (dış dünya ve madde âlemi), gerek enfüste (insanın iç dünyası ve ruh âlemi) delillerimizi yakında onlara göstereceğiz” (Fussilet, 41/53). Kur’an’ın bu yaklaşımına uygun olarak Allah’ın varlığını ispatta kelâmcılar daha çok âfâkî (kozmolojik ve ontolojik) delilleri kullanırken, mutasavvıflar enfüsi (psikolojik ve ahlaki) delilleri kullanma yoluna gitmişlerdir.

12. Aşağıdaki delili ilk defa Mu’tezile kelâmcıları kullanmıştır. Bu delil, sünnî kelâmcılar tarafından da farklı biçimlerde işlenmiştir. Bu delile İbn Rüşd ve İbn Sina gibi filozoflar eleştiri getirmişler ve zayıf bir delil olduğu söylemişlerdir. Bu nedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Hap bilgi :Hudûs Delili: ‘Hudûs’, sonradan meydana gelme anlamındadır. Bu delil, kâinatta görülen varlıkların hallerinden ve niteliklerinden; evrenin sonradan meydana gelmiş olmasından Allah’ın varlığını ispata ulaşan bir delildir. Şöyle bir önerme ile ifâde edilir: “Bu kâinat, suretiyle ve maddesiyle sonradan meydana gelmiştir. Her sonradan meydana gelen, mutlaka onu meydana getiren birinin varlığına muhtaçtır. O hâlde bu kâinat, onu meydana getiren birine muhtaçtır ve o da Allah’tır.” Çevremize baktığımızda her şeyin biz insanlardan daha geri ve güçsüz, varlıklar içerisinde en mükemmelinin insan olduğunu görürüz. Oysa insan, çevresindekileri yaratacak güçte olmadığı gibi kendisi başkasına muhtaç bir durumdadır.

13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yabancı (nâmahrem) olan karşı cins ile baş başa kalmayı ifade eder ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

14. İslam …….. kabul etmek ve …….. tahakkuk ettirmeye yönelmek ve gerçekleştirmektir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

15. İnsanın en yaygın tanımlarından biri olan “natık haveyan” ne demektir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

16. Adalet ve vahdet kavramı arasındaki derin bağlantıya işaret eden İslam ahlakçısı kimdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed'(s.a.v) e ve müslümanlara uzunca bir süre düşmanlık yaptıktan sonra müslüman olanlardan biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

18. Kütüb-i Sitte olmak üzere hemen bütün hadis mecmualarında “Kitâbü’l-Edeb”, “Kitâbü’l-Birr”, “Kitâbü Hüsni’l-hulk” gibi başlıklar altında özellikle ahlak hadislerini ihtiva eden bölümler bulunur. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarındaki amelî ahlak konularıyla tefsir ilminde ahlakla ilgili konuların varlığına da işaret eder ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımdır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi haccın vacipleri arasında değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır. Sa‘y. (Safâ ile Merve arasında yürümek.), Müzdelife vakfesi. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama), İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş), Veda tavafıdır. Haccın sünnetleri: Kudûm (varış) tavafı: Hac niyetiyle ihrama giren kişi Mekke’ye varınca Mescid-i Haram’a gider ve Kâbe’yi tavaf eder. Bu tavaf sünnettir.

20.- Sorudan sonraki sınav DHBT Testlerimiz DHBT 2 bölümü derslerinden hazırlanmıştır.Ağırlık olarak İlahiyat Ön Lisans formantın da DHBT Testleri hazırlanmıştır.

Correct! Wrong!

1. Namazı bütün şer’i vasıf ve şartlarına uygun olarak cemaatle kılmaya……………..yalnız başına kılmaya ……………..imamla kılarken abdesti bozulduğu için bir miktar ara verip abdest aldıktan sonra yine onunla kılıyormuş gibi devam ederek kılmaya……………denir.Parçadaki boşluklara uygun terimleri yerleştiriniz.

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

2. Arap yarım adasına her mevsim Mekke'ye gelen ziyaretçiler sayesinde Kureyş kabilesi ekonomik gücünü sürekli artırıyordu.Bu durum Yemen valisi Ebrehe'yi rahatsız ediyordu. Ebrehe Habeşistan hükümdarı ve Bizans imparatorunun yardımıyla san’ada Arapları oraya çekmek ve herkesin Hristiyan olmasını sağlamak amacıyla ………………adında ihtişamlı bir kilise inşa etmiştir.Sözü edilen kilisenin adı nedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

3. • Öğrencileri bir dinin inananı yapmak temel hedeftir. • Tek bir dinin hâkim olduğu toplumlarda uygulanır. • Öğretim sürecinin katılımcıları aynı dinin mensubudur. • Diğer dinlerin öğretimi, benimsenen din açısından yapılır. Bu özelliklere sahip din öğretimi modeli aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır. Cözelim mi ? :Dini Öğrenme Yaklaşımı, genellikle toplumda tek bir din veya mezhep mensuplarının çoğunluk olarak yaşadığı, o din ya da mezhebin devlet tarafından tanındığı ve o din ya da mezhebin öğretiminin yapıldığı din eğitimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı savunanlara göre, farklı dinlerin mensuplarının bir arada olduğu toplumlarda öğrencilerin başkalarının dinini öğrenmesi, onlara saygı duyabilmesi ve karşılıklı işbirliği ve anlayış geliştirebilmesi için kendi dinini iyi öğrenmesi gereklidir.

4. İlk dönem İslam devletlerinde, saraylarda halife ve üst düzey devlet erkânının çocuklarını eğitme görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Çözüm : İslam eğitim tarihi içinde müstesna bir yeri bulunan Osmanlı medreseleri, orta ve yüksek tahsili gerçekleştiren müesseselerdi. Medrese, memleketin ihtiyaç duyduğu kültürü veren ve elemanları yetiştiren bir eğitim ve öğretim kuruluşudur. Daha önceki devirlerde olduğu Osmanlıda da şahıslar tarafından tesis edilen ve yasaması için vakıflar kurulan medreselerin hocalarına “müderris” (profesör), yardımcılarına da “muîd” (asistan, araştırma görevlisi) denirdi. Medrese talebesi ise “danişmend”, “suhte” veya “talebe” adlarıyla anılırdı. “Sibyan Mektebi” veya o seviyede özel eğitim görmüş olan kimseler, medreselere giderek muayyen hocalardan bir program dahilinde belirlenmiş dersleri okurlardı. İlk dönem İslam devletlerinde, saraylarda halife ve üst düzey devlet erkânının çocuklarını eğitme görevi müeddipliktir.

5. • Tanrı, âlemi var etmiştir ancak ona müdahale etmemektedir. • Evrende mutlak bir determinizm vardır. • İnsan için akıl yeterli olup vahye ihtiyaç yoktur. Bu görüşler, aşağıdaki Tanrı tasavvurlarından hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Çözüm : Yaradancılık veya ilahçılık olarak adlandırılan deizm ile ilgili tek bir tarifin olduğunu söylemek mümkün değildir. Birbirinden farklı deizm tariflerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Deist olarak kabul edilen Aristoteles ile Newton’un aynı Tanrı anlayışına sahip olduğunu söylemek de mümkün değildir. Deistlerin bu Tanrı anlayışına sahip olmalarının temel nedeni, doğal teoloji olarak adlandırdığımız sırf akla dayanan düşünme şekli ile bilimsel gözlemlerden kaynaklanan kozmolojik ve teleolojik delillerin bazı versiyonları gibi rasyonel deliller ve felsefi düşüncelerdir. Deistleri teistlerden ayıran iki temel husus olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilkine göre, Tanrı evrenin varlık nedeni olmuş daha sonra ona bir daha müdahalede bulunmamıştır. Bu anlayışa sahip olanların bir kısmı, mucizelerin olmadığını iddia etmiş, vahyi inkâr ederek peygamberliği de inkâr etmiştir. Dolayısıyla kurumsallaşmış dinleri de inkâr etmişlerdir. Bu tür deistler bir bakıma İslam ve Hristiyanlık gibi belirli bir tarihsel süreç ve kurumsal yapıya sahip dinleri inkâr etmişler ve bu kurumsal yapının altında bulunan tabiî dine inandıklarını iddia etmişler ve vahyi dışlayan sadece akılla bulunan bir Tanrı’ya inanmışlardır. Aralarında farklılıklar olmasına karşın,teizme ve vahyi dinlere uzaklıkları ve yakınlıkları açısından, ay altı âlemle yani oluş ve bozuluş âlemiyle doğrudan ilgilenmeyen Aristoteles’in, İslam filozoflarından Ebu Bekir er-Razi’nin, Yeni Çağ filozoflarından Voltaire ve Rousseau’nun, fizikte bir çığır açmış olan Newton’un deist bir Tanrı tasavvuruna sahip olduğu söylenebilir.

6. “Hayat acı ve ıstıraplarla doludur ve bunlar dünyevi var oluşun temel özelliğidir. Acı ve sıkıntıların nedeni arzulardır. Acı ve sıkıntıları sona erdirmek, arzu ve isteklerden vazgeçmeye bağlıdır. Arzu ve isteklerin üstesinden gelmek ‘‘sekiz dilimli yol’’u izlemekle mümkündür.” İlkesi aşağıdaki hangi dinde bildirilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Çözüm :Sekiz Aşamalı Asil Yolun Gotama Buda tarafından aydınlanma arayışı sırasında yeniden keşfedildiği söylenmektedir. Buna göre Sekiz Aşamalı Asil Yol, kişiyi uyanış ve özgürleşmeye götüren bir yöntem olarak daha önce gelmiş tüm Budalar tarafından uygulanmıştır. Buda daha sonra takipçilerinin de aydınlanmaları için onlara bu yolu öğretmiştir.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Çözüm : Dinî çoğulculuk (plüralizm), farklı dinlere mensup insanların birbirlerinin haklarına saygı göstererek bir arada barış içinde yaşamalarına denir. Ülkemizde Müslümanların yanı sıra Yahudiler ve Hristiyanlar gibi dinî gruplar yer almaktadırlar. Dinler arası diyalog ise farklı dinlere mensup insanların, inanç ve fikirlerini zorla birbirlerine kabul ettirmeden fikir alışverişinde bulunabilmesi, yaşanan sorunlar üzerinde konuşabilmesi ve iş birliği yapabilmesidir. Misyonerlik her ne kadar dinlerin yayılma faaliyeti için kullanılsa da daha çok Hristiyan yayılmacılığını ifade etmektedir. Bu kelime ilk defa Hristiyanlar tarafından bu anlamda kullanılmıştır. İlk misyonerlik teşkilatı 1646 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Bununla birlikte Yahova Şahitleri, Bahaî, Budist ve Hindular gibi dinî gruplar da misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.Her din, mesajlarının diğer insanlara iletilmesini hedefler. Bu anlamda Müslüman, Hristiyan, Budist ve Hinduların kendi dinlerini başkalarına duyurmaları temel insan haklarındandır. Ancak misyonerlik, dini duyurma faaliyetlerinden farklıdır. Misyonerler hileli yollarla insanların sosyal ve ekonomik zaaflarını suiistimal ederek muhataplarını din değiştirmeye zorlar. Aynı şekilde karşı tarafın inancını çarpıtarak onları kötü göstermek gibi davranışlar dini yayma hakkını kötüye kullanmaktır. Bugün dünyanın büyük dinlerinden biri olan Hristiyanlığın Türkiye’ye özel bir ilgisi bulunmaktadır. Hristiyan misyonerlerine göre Türkiye, Hristiyanlığın beşiğidir. Çünkü bugünkü Hristiyanlığın kurucusu olan Pavlus, Tarsusludur. Ayrıca Pavlus’un dinini yaymak için gezdiği pek çok yer Anadolu’dadır. Bu nedenle misyonerler, Türkiye’yi Hristiyanlaştırmak için 19. yüzyıldan bu yana misyonerlik faaliyetlerini sürdürmektedirler.

8. Tarihte bu tefsîr ekolünden olan Gazali konusunda en önemli şahsiyet olarak Gazali gösterilmektedir. Fahruddin Razi, Mefatihu’l-Ğayb adlı tefsîri; Ahmed el-İskendarani Keşfu’l- Esrari’n-Nuraniyyeti’l-Kur’aniyye, Seyyid Abdurrahman Kevakibi’nin Tabâiu’l-İstibdâd ve Masariu’l-İsti’bâd eserleriyle bu tefsir ekolünün diğer temsilcileridir. Osmanlıda Serairu’l- Kur’an eseriyle Ahmed Muhtar Paşa sayılabildiği gibi bu tefsîr ekolü 20. asırda Mısırlı Tantâvî Cevherî ile zirveye ulaşmıştır. Cevherî, el-Cevahir fi Tefsîri’l-Kur’an adlı 25 ciltlik bir tefsîr yazmıştır. Bu tefsir ekolüne ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Hap bilgi :Bilimsel tefsîr, Kur’an’daki evren, insan ve canlılarla ilgili kevnî âyetlerin, pozitif bilimlerin verileriyle tefsîr edilmesini amaçlayan akım ve ekole verilen isimdir.

9. Sureler isimlerini, ihtiva ettikleri farklı bir kelimeden veya ayetlere yansıyan herhangi bir içerikten almıştır. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Çözüm :Mutaffifin Suresi’nde ölçü ve tartıda hile yapmanın kötülüğünden; yalancıların, günahkârların, ayetleri inkâr edenlerin cezalandırılacaklarından, iyilerin cennete gideceklerinden, cennetin nimetlerinden bahsedilir.

10. Aşağıdaki kişilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

11. Bir muhaddis; mukaddime kısmında, “Eserimi fıkıh konularına göre düzenledim ve merfu ahkâm hadislerini derledim.” şeklinde bir açıklama yapıyorsa eserinin hangi tür hadis kitapları içerisinde yer aldığı söylenebilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır. Çözüm : Sünen unvanını taşıyan hadis kitapları, iman, tahâret, namaz, oruç, zekât, hacc gibi ahkâma ait hadisleri fıkhî bâblara göre tanzim eden kitaplardır. Bu tür eserlerin muhtevâlarını ‘ibâdât, mu’amelât ve ukûbât şeklinde üç ana başlıkta toplayabiliriz. Muhteviyatından da anlaşıldığı gibi sünenlerin hedefi hukûkî konulara ışık tutan ahkâm hadislerini bir araya getirmektir. Bu husûsu Kütüb-i sitte musannıflarından Ebû Dâvûd Sünen’ini yazma gayesini ve metodunu anlatmak üzere ele aldığı Risale’sinde şöyle anlatmaktadır: “Sünen’de sâdece ahkâm ile ilgili hadisleri tasnif ettim. Zühd kitâbları, amellerin fazîletleri ve diğer mevzûlarla ilgili kitabları (bölümleri) tasnîf etmedim. Buradaki hadislerin hepsi ahkâm’a dâir olup, tamamı 4800 kadardır” Sünenler, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini nakleden merfu’ hadisleri ihtivâ eder. Bu tür eserlerde sahâbe ve tâbiûn sözleri olan mevkûf ve maktu’ haberler genellikle bulunmaz.

12. Hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde dağınık hâlde bulunan hadis metinlerinin, herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın bir araya getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

13. İslam aile hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına devretmenine ne isim verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

14. İslam hukukuna göre kısmi vatandaşlık haklarına sahip olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi kelam ile hadis arasındaki karşılıklı ilişkinin unsurlarından değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

16. ''Mu'tezile'nin Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

18. Kur'an tefsirinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad verilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Şii Mezheplerinden birisi değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

20. Nikah akdi düzenlenirken damadın geline vermekle yükümlü olduğu mehir, dinen hükmü nedir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatında hazırlanmıştır.

Umarım DHBT SINAVI DENEME 2 den istifade edersiniz.

DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve üçretsizdir. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğinizde açılmaktadır.

Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi icin ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden gecirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir.

Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğidiniz için teşekkür ederiz.

Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Yorumlar
 1. Elif diyor

  Tam ösym tadında ne dediği tam anlaşılmayan soru kökleri mevcut 🙂

  1. dhbtdersleri diyor

   sorular gayet acık anlayamadığınız sorular icin anlamaya calışın ögrenin.

 2. Hüseyin Gökçeer diyor

  Emeği geçen hocalarimdan Allah razı olsun
  Selametle