DHBT Deneme Sınavı 2

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile DHBT Deneme Testi -2 : İkinci DHBT deneme testimiz ÖSYM formatında olacak şekilde hazırlanmıştır.Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 2 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır.Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için Sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Dileyen tekrardan göz atarark yukarıdaki kırmızı yazı ile ilgili yere tıklayarak DHBT Sınavında sorumlu olduğumuz konulara tekrardan göz atabilir.Sözü daha fazla uzatmadan bu giriş bilgisinden sonra artık DHBT Deneme Sınavı 2 ‘ i online olarak cözebilirsiniz.

Değerli arkadaşlar DHBT Deneme 2.Sınavı soruları ilk 20 adet soru DHBT 1 i kapsarken DHBT 2 ise ( 21.ve 40  ) yani alttaki kısımdaki birinci 1. sorudan yirminci 20. DHBT 2 sorularını kapsamaktadır. DHBT 1 ilk 20  diğer DHBT 2 bölümü ise ikinci 20 sorularıdır.

1. Bazı kaynaklara göre Mekke de fil olayı Hz. Peygamber( as)’in doğumundan yaklaşık 2 ay önce görülmüştür. Araplar bu olayı milat kabul etmişler buna fil yılı demişlerdir. Olayın akabinde de Mekke’de bölgede hiç görülmeyen bir salgın hastalık görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan sonra görülen hastalığın adıdır ?

Doğru cevap : E şıkkıdır.

2. Hz. Peygamber (as)’in öz annesinin haricinde ilk olarak emziren kişi kimdir ?

Doğru cevap : E şıkkıdır.

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ . 3 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır ?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

وََتبَّۜ . 4 kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi vardır ?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

5. İlk müslümanlara ne denir ?

Doğru cevap : D şıkkıdır.

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde nisab şartı yoktur ?

Doğru cevap : A şıkkıdır.Not:Arkdaşlar cevab seçeneğini a şıkkından başka işaretledi iseniz dikkat edin. Bu soru basit gibi görünse de düşündüren ve hataya sevk eden bir sorudur.İlk etapta bende yapamadım.

7.Zerai, bir yere götüren vesile, yol anlamına gelen “zerî’a” kelimesinin çoğuludur. Aslında yasak olmayan bir şey bazen yasak olan bir sonuca götürebilir. Böyle durumlarda kötülüğe götüren yolun kapatılmasına sedd-i zerai denir. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitki ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altına alınması gibi. Buna göre helale vesile olan şeylere sevk etmeye ne ad verilir ?

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi : Bu delilin Mâlikî usulünde öne çıkması, mezhep fıkhında akid ve hukukî işlemlerde niyet, kasıt ve sâike özel bir önem atfedilmesiyle ve makāsıd düşüncesiyle bir bütünlük arz etmektedir. Mâlikî fıkhı, sedd-i zerâi‘ kavramından hareketle “fethu’z-zerâi‘” olarak adlandırılan ve “aslında câiz olmayan bazı tasarrufları bir maslahata vesile oldukları için câiz görme” anlamına gelen prensibi de benimsemiştir. Bu prensibi istislâhın bir yönü olarak kabul etmek de mümkündür. Meselâ Müslüman esirleri kurtarmak amacıyla ele geçirilen düşman mallarından fidye vermenin câiz olduğu görüşüne söz konusu delil kullanılarak varılmıştır.

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanım da örnek de doğrudur ?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

10. İslam dini aklı kullanmaya, tefekkür ve özgür irade sahibi olmaya büyük değer verir. Taassup ise muhalife karşı itidal ve hoşgörüden uzak, sert tutumlar ve aşırı dinî görüşleri tetikler. Taassup ve bir inanca körü körüne bağlı kalma ya da şartlanma hali, hoşgörü, tahammül gösterme ve ötekine saygı gibi değerleri ortadan kaldırır. Şiddet dilinin benimsenmesi düşüncelerin tükenmesi ve uygarlık bakış açısının kaybolmasını da beraberinde getirir. Bu neye yönelmenin nedeni olabilir ?

Doğru cevap : D şıkkıdır. Çözelim mi 🙂 Bilgisizlik ve körü körüne taklitçiliktir. Halk arasında ihtilafların çok olması bilgisizliğe dayanır. İslam dininin yüceliklerini ve insana verdiği değeri bilmeyen cahil kimseler körü körüne kendilerinden öncekilere bakarak aynı kanaat ve fikirleri paylaşmayan, İslam dinini kendilerinin anladıklarından farklı anlayan şahısları dışlamaktadırlar. Maddi servet ile manevi nüfuz ve şöhret elde etmek için başkalarını tekfir etmek çok çirkindir. Kendinin yükselmesi için nefsinde istidat ve irade bulamayanlar başkalarını suçlayarak layık olmadıklara yerlere gelmeye çalışırlar.

11. Kur’an’da ifade edilen, dış ve iç âlemin varlıkları arasında görülen düzen, ahenk ve güzellik yüce bir yaratıcının varlığına en açık delil olarak sunulmaktadır. Buna ne denilmektedir ?

Doğru cevap : D şıkkıdır. Hap bilgi :Âfâk, ufuk kelimesinin çoğuludur. Âfâka nispet eki eklenerek yapılmış bir kelime olan âfâkî kelimesi kelâm, felsefe ve psikoloji ilimlerinde objektif (nesnel) karşılığı olarak kullanılmaktadır. Âfâkî kelimesiyle genellikle “dış dünya ile ilgili olan, bireyin şahsî görüş ve inançlarından bağımsız olarak gerçekliği bulunan, herkesin izleyip gözleyebileceği reel durumlarla ilgili olan şey” kastedilmektedir. Âfâkî kelimesinin karşıtı enfüsî (sübjektif) kelimesidir. Kur’an’da âfâk ve enfüs kelimeleri karşıt kavram olarak bir arada geçmektedir. “Gerek âfâkta (dış dünya ve madde âlemi), gerek enfüste (insanın iç dünyası ve ruh âlemi) delillerimizi yakında onlara göstereceğiz” (Fussilet, 41/53). Kur’an’ın bu yaklaşımına uygun olarak Allah’ın varlığını ispatta kelâmcılar daha çok âfâkî (kozmolojik ve ontolojik) delilleri kullanırken, mutasavvıflar enfüsi (psikolojik ve ahlaki) delilleri kullanma yoluna gitmişlerdir.

12. Aşağıdaki delili ilk defa Mu’tezile kelâmcıları kullanmıştır. Bu delil, sünnî kelâmcılar tarafından da farklı biçimlerde işlenmiştir. Bu delile İbn Rüşd ve İbn Sina gibi filozoflar eleştiri getirmişler ve zayıf bir delil olduğu söylemişlerdir. Bu nedir ?

Doğru cevap : D şıkkıdır. Hap bilgi :Hudûs Delili: ‘Hudûs’, sonradan meydana gelme anlamındadır. Bu delil, kâinatta görülen varlıkların hallerinden ve niteliklerinden; evrenin sonradan meydana gelmiş olmasından Allah’ın varlığını ispata ulaşan bir delildir. Şöyle bir önerme ile ifâde edilir: “Bu kâinat, suretiyle ve maddesiyle sonradan meydana gelmiştir. Her sonradan meydana gelen, mutlaka onu meydana getiren birinin varlığına muhtaçtır. O hâlde bu kâinat, onu meydana getiren birine muhtaçtır ve o da Allah’tır.” Çevremize baktığımızda her şeyin biz insanlardan daha geri ve güçsüz, varlıklar içerisinde en mükemmelinin insan olduğunu görürüz. Oysa insan, çevresindekileri yaratacak güçte olmadığı gibi kendisi başkasına muhtaç bir durumdadır.

13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yabancı (nâmahrem) olan karşı cins ile baş başa kalmayı ifade eder ?

Doğru cevap : E şıkkıdır.

14. İslam …….. kabul etmek ve …….. tahakkuk ettirmeye yönelmek ve gerçekleştirmektir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

15. İnsanın en yaygın tanımlarından biri olan “natık haveyan” ne demektir ?

Doğru cevap : E şıkkıdır.

16. Adalet ve vahdet kavramı arasındaki derin bağlantıya işaret eden İslam ahlakçısı kimdir?

Doğru cevap : C şıkkıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed'(s.a.v) e ve müslümanlara uzunca bir süre düşmanlık yaptıktan sonra müslüman olanlardan biri değildir ?

Doğru cevap : D şıkkıdır.

18. Kütüb-i Sitte olmak üzere hemen bütün hadis mecmualarında “Kitâbü’l-Edeb”, “Kitâbü’l-Birr”, “Kitâbü Hüsni’l-hulk” gibi başlıklar altında özellikle ahlak hadislerini ihtiva eden bölümler bulunur. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarındaki amelî ahlak konularıyla tefsir ilminde ahlakla ilgili konuların varlığına da işaret eder ?

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımdır ?

Doğru cevap : A şıkkıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi haccın vacipleri arasında değildir ?

Doğru cevap : E şıkkıdır. Sa‘y. (Safâ ile Merve arasında yürümek.), Müzdelife vakfesi. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama), İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş), Veda tavafıdır. Haccın sünnetleri: Kudûm (varış) tavafı: Hac niyetiyle ihrama giren kişi Mekke’ye varınca Mescid-i Haram’a gider ve Kâbe’yi tavaf eder. Bu tavaf sünnettir.

20.- Sorudan sonraki sınav DHBT Testlerimiz DHBT 2 bölümü derslerinden hazırlanmıştır.Ağırlık olarak İlahiyat Ön Lisans formantın da DHBT Testleri hazırlanmıştır.

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatında hazırlanmıştır.Umarım DHBT SINAVI DENEME 2 den istifade edersiniz.DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve üçretsizdir. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğinizde açılmaktadır.Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi icin ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden gecirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğidiniz için teşekkür ederiz.Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

Facebook DHBT Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın ! 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.